course-details-portlet

IP305012 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven gis innenfor ulike fagområder, fortrinnsvis i et samarbeid med industri/næringsliv. Kandidaten velger selv temaer ut fra godkjent problemstilling. Oppgaven kan være eksperimentell eller praktisk, gitt av NTNU eller være utformet etter studentens eget ønske.
Kandidaten skal gjennom bacheloroppgaven få erfaring i selvstendig og systematisk prosjektarbeid, samt lære seg å planlegge og styre gjennomføringen av et større prosjekt. Prosjektinnholdet skal være basert på de ferdigheter og kunnskaper kandidaten har tilegnet seg så langt i studiet, men kan også innebære at man må lære seg nye metoder og verktøy for å løse oppgaven. Resultatet av et prosjekt kan f.eks. være et ferdig produkt, en prototyp, en utredning, en uttesting av noe, osv.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
- Har ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde.
- Har forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering.
- Har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale samt å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.

Læringsutbytte - Ferdigheter:
- Konkretisere og formulere en teoretisk/praktisk problemstilling.
- Legge en fremdriftsplan for løsing av oppgaven via prosjektarbeid.
- Skaffe nødvendig informasjon, data, underlag for løsing av oppgaven.
- Trekke konklusjoner av utført arbeid.
- Vurdere kvaliteten av arbeidet. 

Læringsutbytte - Kompetanse:
- Kan se teknologiske løsninger i en økonomisk, organisatorisk og miljømessig sammenheng.
- Kan forstå og praktisere profesjonell og etisk ansvarlighet.
- Har bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Bacheloroppgaven utføres som en selvstendig oppgave, med veileder fra skolens personale og eventuelt fra industrien. Alle oppgaver skal være godkjente av instituttet før oppstart. Oppgavene utføres normalt som gruppearbeid, med inntil tre studenter pr. gruppe.  

Obligatoriske arbeidskrav:
Gruppen leverer inn en felles besvarelse/rapport. Besvarelsen skal være på norsk eller engelsk.I tillegg skal gruppen levere:
- Problemdefinisjon.
- Prosjektplan/ forskningsskisse.
- Skriftlig rapport underskrevet av alle prosjektmedlemmer/ eventuelt produkt.
- Individuelt refleksjonsnotat.
- Plakat
- Presentasjon av prosjektet.

NTNU forbeholder seg alle rettigheter vedrørende bacheloroppgaven, hvis ikke annet er avtalt. Ved eksterne oppgaver skal opphavsretten avtales for hvert enkelt prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven leveres inn digitalt i Inspera som en - 1 - pdf fil.
Vurderingen gjøres på grunnlag av flere faktorer: arbeidsinnsats/fremdrift, tekniske løsninger, beregninger, rapport og presentasjon. Selv om oppgaven er gruppearbeid, kan gruppemedlemmene gis ulike karakter dersom det dokumenteres ulik arbeidsinnsats. Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen): Neste semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)

Forkunnskapskrav

Det kreves bestått eksamen tilsvarende 120 studiepoeng fra studiets to første år i henhold til studieplanen for programmet. Det kan søkes om dispensasjon for inntil 10 manglende studiepoeng.
Kandidater fra Y-veien/TRES: Kvalifikasjonsemner som matematikk, fysikk og norsk eller tilsvarende, kan ikke utgjøre en del av de 120 studie-poengene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 13.11.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 20.05.2021

12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU