course-details-portlet

IP300315 - Studiepoenggivende praksis

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2021/2022

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Dette er et valgemne. Studenten må selv ordne med en avtale med et selskap eller forskningsinstitusjon, der hun/han får jobbe deltid. Arbeidserfaringen kvalifiserer til 7.5 studiepoeng. Dersom studenten ikke allerede har en avtale med et selskap eller en institusjon om dette, bør han eller hun melde seg opp til et annet valgemne før fristen, for å sikre nok studiepoeng totalt for 5. semester. - Prosjektplanlegging, praksisplan, fremdriftsplan - Problemanalyse og avgrensning - Fremdriftsrapporter/statusanalyser - Dokumentasjon/avsluttende rapport Studiepoenggivende praksis skal være et selvstendig arbeid utført ved en ingeniørbedrift/virksomhet.Formålet med emnet er å gi studenten innblikk og erfaring fra en ingeniørarbeidsplass som er relevant i forhold til studiet. Emnet består av praksis som gjennomføres i virksomheten. Det skal utarbeides en rapport fra praksisperioden. - Praksisens omfang skal minst være 20 dager. - Det skal utarbeides en praksisplan. - Studenten skal daglig føre logg for oppmøte og utført arbeid. - Studenten skal levere praksisrapport/sluttrapport som angitt i praksisplanen. Både virksomheten og universitetet skal stille med kontaktperson/veileder for praksisstudenten. Praksisplassen er formelt godkjent ved signering av avtale mellom virksomhet, universitet og student.Det er utarbeidet en praksisplassveiledning for student og virksomhet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: - Ha kunnskap om hvordan en ingeniør-bedrift/organisasjon organiseres eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres. - Ha praktisk kunnskap om ulike arbeidsteknikker og produksjonstekniske hjelpemidler eller forskningsmetoder. - Ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet. Læringsutbytte - Ferdigheter: - Kan integrere teori og praksis i reelle ingeniørfaglig arbeid. - Kan sammenstille og utdype kunnskaper og ferdigheter tilegnet seg i studiet. - Kan bidra til løsning av ingeniørfaglige problemstillinger. Læringsutbytte - Kompetanse: - Har erfaring i ingeniørers arbeidsoppgaver og yrkesutøvelse. - Har innsikt i praktiske problemstillinger i arbeidssituasjoner. - Kan dokumentere prosjektarbeidet på en korrekt faglig/vitenskapelig mate.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: - Kompetanse tilegnes gjennom aktiv deltakelse i praktisk og teoretisk arbeid i en ingeniørbedrift/virksomhet.

Mer om vurdering

Studenten skal: - Utarbeide en praksisplan i samarbeid med veileder ved virksomheten. - Føre løpende logg/dagbok med timeliste. Timelisten skal signeres/godkjennes av veileder/kontaktperson ved virksomheten. - Skrive sluttrapport etter endt praksisperiode. Sluttrapporten skal inneholde følgende vedlegg: - Praksisplan - Logg med timeliste - Attest/notat fra virksomheten som dokumentasjon for utført praksis. Karakterfastsettelsen baseres på rapport med vedlegg. Ny og utsatt eksamen: Det gis ikke adgang til å forbedre karakter i emnet (faget), med mindre også ny praksis gjennomføres. Ved ikke bestått får studenten anledning til å skrive ny rapport.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Bestått minimum 110 studiepoeng

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU