IP204812 - Maskinteknikk II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer
Mappevurdering 60/100

Faglig innhold

Kinematikk/kinetikk - massekrefter.

Arbeid og energi.

Analyse av mekanismer.


Numeriske metoder til dynamisk analyse.

Maskinkonstruksjon.

Dimensjonering og analyse av maskinkomponenter.

Bruk av standarder og ingeniørmessige analysemetoder til konstruksjon og dimensjonering.

Konstruksjon for effektiv produksjon.

Teknisk dokumentasjon.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

om grunnleggende metoder for modellering og analyse av enkle mekaniske systemer.

om hvordan man kan vurdere dynamiske forhold for enkle maskinkonstruksjoner.

om utforming av maskinkonstruksjoner med hensyn til dynamiske forhold.

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

foreta enkle analyser og dimensjonering av maskinkonstruksjoner utsatt for dynamiske belastninger.

arbeide selvstendig med konkrete arbeidsoppgaven innen planlegging, utvikling og gjennomføring av konstruksjonsprosjekter.

anvende sine faglige kunnskaper på praktisk og teoretiske konstruksjonstekniske problemstillinger, og begrunne sine beslutninger.

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

generell kompetanse om hvordan man kan angripe og gjennomføre et selvstendig konstruksjonsarbeid med maskintekniske elementer.

generell kompetanse om hvordan finne frem til relevante beregningsstandarder, og bruke disse til dimensjonering.

generell kompetanse om hvordan dokumentere sitt konstruksjonsarbeid gjennom systematiske beregninger og komplett detaljert tegningsunderlag.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og arbeid med øvings- og prosjektoppgaver, under veiledning enkeltvis og i grupper.  

Obligatoriske arbeidskrav:

Det kreves at minst 2/3 av innleveringene skal være godkjente for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen med temaet maskindynamikk (40%) i første semester. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen:  Teknisk formelsamling med tabeller (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen).
Kalkulator.
Tekniske tabeller, redigert av Jarle Johannsen.

Prosjektoppgaven (60%) andre semester

Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen): Studenten har rett til utsatt eksamen i den skriftlige delen av emnet ved gyldig fravær eller stryk. Ved ikke bestått prosjektoppgave, må denne tas på nytt ved neste ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 40/100 12.12.2017 09:00 A335 , B228
Vår ORD Mappevurdering 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.