IP102714 - Introduksjon til ingeniørfaget

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

-Ingeniør(profesjon)ens rolle i næringslivet.
-Teknologi- og industrihistorie, innovative prosesser og entreprenørskap.
-Miljø, livsløp.
-Risiko, sikkerhet og etikk.
-Teambuilding.
-Økonomi og prosjektledelse.
-Innføring i modelleringsverktøy.
-Sannsynlighetsregning og statistikk.
-Matlab eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Kunnskap:

-Ha kunnskap om ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
-Ha kunnskap om historien til bedrifter/næringsklynger innen eget fagområde og ha kunnskaper om hvilke teknologiske nyvinninger som ga grunnlag for innovasjon.
-Ha kunnskap om teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv.
-Ha kunnskap om vitenskaplige arbeidsmetoder og prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering.
-Ha kunnskap om de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk.
-Ha kunnskap om de grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid. 

Læringsutbytte - Ferdigheter:
-Ha ferdigheter i identifisering av ingeniørfaglige problemstillinger, innhenting av nødvendig informasjon og kvalitetssikring av denne som grunnlag for problemløsning.
-Ha ferdigheter i bruk av dataverktøy for presentasjon og rapportering samt som aktivt hjelpemiddel for løsning av tekniske problemstillinger.

Læringsutbytte - Kompetanse:
-Ha kompetanse i miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
-Ha kompetanse i hvordan han/hun kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk, og kan samarbeide i gruppe.
-Ha kompetanse i organisering, planlegging og gjennomføring av studiet, både individuelt og i samarbeid med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Ekskursjoner og foredrag fra arbeidslivet. Prosjektarbeid i studentgrupper. Forelesninger og presentasjoner. Rapportskriving. Studentpresentasjoner. 

80% av oppgavene må være godkjent før endelig mappeinnlevering ved slutten av semesteret. Oppgaver blir kunngjort på e-læringsverktøy (Fronter) og hver oppgave må leveres innen kunngjort frist.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell oppsummerende rapport basert på godkjente arbeidskrav.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
20.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.