course-details-portlet

INGA1001 - Ingeniørfaglig innføringsemne

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer E
Gruppeoppgave 50/100 3 uker

Faglig innhold

Emnet består av fire hovedtemaer med underpunkter:

1. Etikk og teknologi

 • Teknologi- og vitenskapshistorie
 • Vitenskapelig metode, vitenskapsteori
 • Etikk (herunder profesjonsetikk)
 • Generell HMS

2. Vitenskapshistorie, ingeniørens rolle i samfunnet

 • Ingeniørrollen
 • Samspillet teknologi og samfunn
 • Samfunnsansvar
 • Bærekraft
 • Livsløpsanalyse
 • Teamarbeid/ Gruppeprosesser

3. Grunnleggende programmering, valgfritt språk

 • Bruk av vanlige digitale verktøy i sin fagretning

4. Prosjektarbeid

 • Kildekritikk -
 • Innovasjon/endringskompetanse
 • Rapportskriving
 • Formidling
 • Prosjektstyring/-ledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten forstår ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle, samt etiske problemstillinger i miljø, samfunn og arbeidsliv
 • Kandidaten har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi - både som teori og praksis - i historisk og fremtidsrettet perspektiv
 • Kandidaten har innsikt i og forståelse av sentrale teorier om kunnskap og vitenskapelig metode
 • Kandidaten har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering
 • Kandidaten kjenner til særpreget til egen fagretning i punktene over

Ferdigheter

 • Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger og reflektere kritisk over disse i lys av sin kunnskap om ulike syn på vitenskap, teknologi og etikk
 • Kandidaten kan argumentere saklig og systematisk samt utøve kildekritikk.
 • Kandidaten kan bruke prosesser for kreativitet og nytenkning i prosjektarbeid
 • Kandidaten kan bruke faglige verktøy, teknikker og terminologi i egen fagretning
 • Kandidaten har grunnleggende programmeringsferdigheter

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan reflektere kritisk over ulike verdi-, vitenskap- og teknologisyn og relatere disse til eget fagområde og yrkesutøvelse
 • Kandidaten kan identifisere miljømessige og etiske utfordringer relatert til teknologiske produkter og løsninger
 • Kandidaten kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig
 • Kandidaten kan organisere, planlegge og gjennomføre sine lærings- og arbeidsoppgaver og samarbeide godt og reflektert i grupper

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer.

 • Prosjektorientert undervisning
 • Ressursforelesninger
 • Studentpresentasjoner
 • Medstudentevalueringer
 • Fagnært laboratoriearbeid
 • Rapportskriving
 • Gruppearbeid

Obligatoriske aktiviteter:

Fire innleveringer hvorav minst en skal være individuell:

 • Akademisk tekst
 • Flervalgstest
 • Programmeringskode
 • Muntlig presentasjon av prosjekt

Obligatoriske aktiviteter

 • Akademisk tekst
 • Quizz
 • Programmering
 • Muntlig fremføring

Mer om vurdering

Endelig karakter gis med utgangspunkt i to deler som begge må bestås:

 • 1 prosjektrapport som skal være et gruppearbeid.
 • 1 skriftlig individuell digital eksamen.

Ved ikke bestått prosjektrapport/gruppearbeid kan gruppen levere en forbedret rapport innen 1.09. i påfølgende semester. Utsatt individuell skriftlig eksamen i august. Kontinuasjon kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Obligatoriske arbeidskrav knyttet akademisk tekst, flervalgsoppgaver og programmering kreves godkjent før man kan fremstille seg til individuell eksamen.

Obligatorisk arbeidskrav knyttet til muntlig fremføring av prosjekt kreves godkjent før man kan fremstiile seg til gruppeeksamen (rapport).

Kursmateriell

Kjelsberg, R. (2022). Teknologi Vitenskap, 2. utgave. Universitetsforlaget.

https://www.universitetsforlaget.no/teknologi-og-vitenskap-2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INGG1001 10.0 HØST 2019
INGT1001 10.0 HØST 2019
INGT1002 2.5 HØST 2023
IDATT1004 5.5 HØST 2023
INGA1002 2.5 HØST 2023
IDATA1004 5.5 HØST 2023
INGG1002 2.5 HØST 2023
IDATG1004 5.5 HØST 2023
BYGT1101 3.5 HØST 2023
IIRA2001 2.5 HØST 2023
BYGA1101 3.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 0
Høst ORD Gruppeoppgave 50/100

Utlevering
10.11.2023

Innlevering
24.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Gruppeoppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU