course-details-portlet

INFT2900 - Bacheloroppgave i informasjonsbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Hovedarbeidet er en selvstendig oppgave som er forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeider. Oppgaven skal gis innen fagområdet Informasjonsbehandling i bred forstand og basere seg på relevant vitenskapsteori.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om etablering, planlegging og gjennomføring av prosjekter på oppdrag fra andre.
 • har dybdekunnskap om det emnet som oppgaven dekker.
 • har breddekunnskap fra tilgrensende emner til bachelorprosjektet.
 • har kunnskap om krav til skriftlig fremstilling av vitenskapelige rapporter.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til oppfølging og rapportering.
 • kan velge og anvende en arbeidsmetode som passer for en gitt problemstilling.
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan gi en kritisk vurdering av oppnådde resultater.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og sette sitt arbeid inn i en tverrfaglig sammenheng og tilpasse seg den aktuelle arbeidssituasjonen.
 • kan planlegge og gjennomføre informasjonshåndterings-prosjekter på oppdrag fra andre.
 • kan gjennomføre et prosjekt for en oppdragsgiver med vekt på å oppfylle oppdragsgivers mål og krav.
 • kan integrere tidligere kunnskap fra ulike emner og tilegne seg ny kunnskap for å svare på en konkret problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Bacheloroppgaven leveres som nettstudium. Det tilbys undervisning i vitenskapsteori og -metode. Det legges opp til individuelt arbeid, med mulighet for å jobbe i grupper for de som ønsker det. Det kreves tett samarbeid mellom student(er) og oppdragsgiver. Hver oppgave får tildelt en veileder blant de fagansatte. Det legges vekt på jevnlige møter mellom student(er) og oppdragsgiver og mellom student(er) og veileder.

Mer om vurdering

Besvarelsen av oppgaven skal bestå av

 1. Prosjektrapport og alle delrapporter.
 2. Presentasjon av prosjektet for oppdragsgiver.
 3. Tilstedeværelse på avtalte møter med veileder. Møtene kan være interaktive nettmøter.
 4. Prosjekthåndbok (timelister og statuslister etc).

Gjentak neste gang emnet gjennomføres.

Individuelle karakterer kan gis selv om arbeidet utføres i gruppe. Hver enkelts bidrag til resultatet skal framgå av innlevert dokumentasjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i Bachelor i Informasjonsbehandling må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved dette studieprogrammet. Disse 110 studiepoengene skal inkludere studieplanfestet 60 studiepoeng fra første studieår. Studierettskrav: Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informasjonsbehandling.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU