IMT3821 - Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter III

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektarbeid og Oppgaver
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 3/10
Oppgave 7/10

Faglig innhold

-Prosjektledelse
-Innovasjon og nyskaping i media
-Praktisk markedsanalyse
-Praktisk prosjektkalkyle
-Utvikling av forretningsplan
-Produkt- og tjenesteutvikling, prototyping

Kandidatene skal planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt for en ekstern eller intern oppdragsgiver, gjerne i samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved NTNU.

Prosjektene kan være knyttet til studiets samarbeidsbedrifter, og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.Utviklingsoppgaver som kandidatene jobber med i de "emneoverbyggende innovasjonsprosjektene" (I-III) kan dreie seg om konseptuell problemløsning, produktutvikling i alle typer medier eller i ulike kanaler, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, innovative kommunikasjonsløsninger, brukersentrerte og sosiale medier, eller innovativ utvikling av arbeidsprosesser i mediene.

Det prosjektet kandidaten jobber med i dette emnet kan gjerne, i samråd med veileder eller emneansvarlig, videreutvikles til å bli det prosjektet man jobber med i bacheloroppgaven.

Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter III er rettet inn mot metodebruk og forberedelser til bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

-Kandidaten skal nå være klar til å starte på sin bacheloroppgave på grunnlag av inngående kunnskaper om produkt- og tjenesteutvikling i mediebransjen.
-Kandidaten skal ha øvelse i å trekke inn relevante metoder og teorier blant alt de har lært så langt i utdanningen, og ut fra det løse den aktuelle problemstillingen.
-Kandidaten skal styrke sine ferdigheter som prosjektleder gjennom praktisk arbeid innenfor så vel utviklingsarbeid som prosjektgjennomføring.
-Kandidaten skal etter gjennomført emne være i stand til å gjennomføre praktisk markedsanalyse og utvikle en forretningsplan.
-Kandidaten skal etter gjennomført emne være i stand til å utvikle en forretningsidé både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.
-Kandidaten har spesiell kunnskap på områder der de har fordypet seg i selvvalgt prosjektarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Prosjektarbeid
-Veiledning

Utfyllende informasjon:
I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosjektveiledninger og/eller formativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger. Selvstudier av oppgitt faglitteratur er også vesentlig, samt skriving av fagtekst tilknyttet semesteroppgave og refleksjonsnotat.

Obligatoriske arbeidskrav:
Det er et obligatorisk arbeidskrav at prosjektoppgavene (semesteroppgavene) fremføres muntlig gruppevis, og at alle studentene er til stede på hverandres presentasjoner.

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Vurderingsformer:
Vurdering består av to deleksamener:
-Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av en produksjon med tilhørende dokumentasjon, produsert i grupper på 3-5 studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).
-Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del (30%).
-Begge deler må være bestått.

Obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektet. Det kan leveres i et annet format etter avtale med emneansvarlig dersom det er relevant for oppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medieledelse (BMI)

Forkunnskapskrav

-IMT2591 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I
-IMT3811 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter II

Kursmateriell

Dette oppgis ved kursstart, og vil blant annet inneholde:
-Krumsvik og Morlandstø (red.) (2014): Innovasjon og verdiskapning i lokale medier
-Aasen og Amundsen (2011), Innovasjon som kollektiv prestasjon.
Bang og Solvoll (red.) (2014), Medieøkonomi : konflikt og samspillVaagan og Barland (red.), Entreprenørskap og ledelse i media (under utgivelse 2015)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektarbeid og Oppgaver

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 3/10

Utlevering
15.11.2017

Innlevering
12.12.2017

Høst ORD Oppgave** 7/10

Utlevering
15.11.2017

Innlevering
12.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera. ntnu.inspera.no
  • ** Innlevering i Inspera. ntnu.inspera.no
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.