IMT1006 - Fysisk og taktil prototyping

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Arbeider 40/100
Arbeider 40/100

Faglig innhold

Den tekniske utviklingen av tingenes Internett (Internet-of-Things) gjør at datamaskinen kommer inn i hverdagsting som begynner å kommunisere med hverandre. Dette innvirker på hvordan vi mennesker kommuniserer, gjennom å bruke bevegelser, taktil berøring, stemme og kroppslig og multi-sensorisk interaksjon i rommet og over tid. I kurset gis studenter mulighet å utforske design- og håndverksteknikker, lage prototyper og bruke elektronikk, lyd, video, sensorer og hurtig modellframstilling (Rapid Prototyping) som 3D-printing og laserkutting, gjennom laborative, kreative, bruksorienterte og eksperimentelle designmetoder. Arbeidet skjer som praktiske workshops, lab-arbeid i prosjekt med presentasjoner og utstillinger der fokus er på opplevelse-, estetiske- og tekniske kvaliteter. Arbeidet skjer i samarbeid med andre studenter, utviklere, forskere og partnere innen industri, helse, læring, design, interaksjonsdesign, musikk og kunst.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap om:
- Hvilke deler et fysisk og taktilt interaktivt system består av.
- Hvordan et slikt system kan styres med programkode.
- Hvordan forskjellige personer kan oppleve et slikt system i bruk.
- Forholdet mellom tekniske-estetiske designteknikker i fysiske prototyper og interaksjon og kommunikasjon i bruk.
- Grunnleggende programmering av interaksjon med mikrokontroller, sensorer og aktuatorer.
- Hva som utgjør et prosjekt og hvordan tverrfaglig, innovativ, kreativ, idébasert, materialbasert og eksperimentell utvikling kan drives.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende ferdigheter i å:
- Skissere og lage modeller og prototyper i fysiske og tidsbaserte materialer, f.eks. i papir, tekstil, elektronikk, programkode, interaktiv lyd, video, grafikk, lys og vibrasjoner.
- Designe, teste og modifisere interaktive systemer basert på interaksjon med sensorer og aktuatorer i en mikrokontroller.
- Bruke verktøy for hurtig modellframstilling (Rapid Prototyping), f.eks. 3D-printer, laserkutter, modelleringsprogram og andre verktøy, for å kommuniserer en idé.
- Lage enklere opptak av lyd og video, redigere og designe kortere komposisjoner (f.eks. fortelling, montasje, produktpresentasjon) i lyd og video, for å publisere på nett.
- Lage kort intervju eller observasjon med brukere av en interaktiv prototype og dokumentere med video og lyd.
- Presentere interaktive designkonsepter, opplevelsekvaliteter, sammenheng og prosesser i ulike fysiske, muntlige og digitale medier, utstillinger og skissemodeller.
- Dokumentere prosess i tekst, bilde, video og lyd i digital dagbok og dele og dele med studiekamerater.

Generell kompetanse:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne bruke kunnskaper og ferdigheter sammen for å kunne:
- Analysere et behov og designe, skissere, teste, modifisere og implementere et interaktivt system basert på en mikrokontroller-plattform med sensorer og aktuatorer.
- Argumentere ut fra interaktive designkonsepter, fysiske og taktile prototyper og sensoriske modeller og skissemodeller.
- Argumentere ut fra forskningsbaserte diskusjoner om designsammenheng, designprosesser, estetiske opplevelsekvaliteter (f.eks. lyd, visuelle, vibrasjon, bevegelse, interaksjon i tid og rom), og verdi for brukeren i fysiske samt dynamiske, digitale og interaktive medier.
- Dokumentere og presentere prosjektresultater skriftlig, muntlig og visuelt.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger.
-Lab-arbeid med øvelser.
-Prosjektarbeid og workshops.
-Presentasjoner, utstillinger og dokumentasjon med analyser og argumentasjon i fysisk-taktil-visuell form og på nett.

Obligatoriske aktiviteter:
-Deltakelse i sikkerhets- og brukerkurs på verksted.
-Workshop 1: mikrokontroller med sensorer og lys. Krever gjennomføring av individuelle øvelser som dokumenteres i studentens blogg.
-Workshop 2: elektronikk. Krever gjennomføring av individuelle øvelser som dokumenteres i studentens blogg.
-Workshop 3: koding. Krever gjennomføring av individuelle øvelser som dokumenteres i studentens blogg.
-Workshop 4: modellering. Krever gjennomføring av individuelle øvelser som dokumenteres i studentens blogg.
-Etablering av studentens personlige blogg for emnet, med publisering av materialtester, skisser, video og intervju fra workshops og prosjekt.
-Minst 3 formative gruppeveiledningsmøter og muntlig presentasjon og utstilling av gruppens arbeider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

3 oppgaver gjøres som gruppeprosjekt:

Gruppeprosjekt 1: Offentlig utsmykking og/eller design, med levering av prototype, prosjektvideo, intervju med brukere, prosessbeskrivelse, bruk av kurslitteratur, samt dokumentasjon i studentens individuelle blogg.

Gruppeprosjekt 2: Tverrfaglig samarbeide innen f.eks. helse/bærekraft/miljø/kunst/formidling/læring, med levering av prototype, prosjektvideo, intervju med brukere, prosessbeskrivelse, bruk av kurslitteratur, samt dokumentasjon i studentens individuelle blogg.

Gruppeprosjekt 3: Videreutvikling av prosjekt 1 eller 2, med levering av prototype, prosjektvideo, intervju med brukere, prosessbeskrivelse, bruk av kurslitteratur, samt dokumentasjon i studentens individuelle blogg.

Vurderingsgrunnlaget vil være prosess- og produktdokumentasjonen som er knyttet til 3 gjennomførte prosjekter. Estetiske-, tekniske-, design- og brukskvaliteter vil bli bedømt. Prosjektene utgjør i kronologisk rekkefølge 20%, 40% og 40% av kurset. Studentene må alle kunne presentere gruppas og sitt eget mål, resultat, prosess og forbedringspotensiale estetisk, teknisk, design- og bruksmessig, både muntlig og som en teknisk rapport i WIKI-format - på en tydelig og oversiktlig måte med bruk av et rikt illustrativt materiale. Prosjektenes ambisjonsnivå vil også inngå i vurderingen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Kursmateriell

Arduino protoyping plattform, mikrokontroller, sensorer, prosjekt og community, http://www.arduino.cc.

Greengard, S. 2015. The Internet of Things. The MIT Press Essential Knowledge series. ISBN: 9780262527736 (paperback 232 pp.) ISBN: 9780262328920 (ebook)

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Arbeider 40/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.