IMT1005 - Medievitenskap, akademisk skriving og metoder

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer
Rapport 60/100

Faglig innhold

- Perspektiver på medienes rolle i samfunnet.
- Mediepolitikk og politisk kommunikasjon.
- Mediepåvirkning.
- Strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier.
-Kommunikasjonsmodeller.
- Tegn, koder og tolkning.
- Medievitenskapelige metoder.
- Valg og vurdering i forskningsprosessen.
- Etisk kildebruk.
- Akademisk skriving og rapportering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper og ferdigheter om:
- Studenten kan redegjøre for sentrale samfunnsmessige, teknologiske og innholdsmessige trekk i medieutviklingen. Studenten kan også redegjøre for typiske strukturer og sjangrer i mediene, og demonstrere en kritisk og reflektert innsikt i sentrale teorier og begreper knyttet til moderne informasjonsteknologi og digitale medier.
- Studentene kan redegjøre for sentrale begreper i medievitenskapelig metode og utforme et forskningsdesign. De skal kunne stille gode forskningsspørsmål og benytte kvalitative og kvantitative metoder for å besvare disse.
- Studenten skal kjenne til kriterier for god vitenskapelig forskning. - Studentene kan finne, vurdere og henvise til informasjon, fagstoff og innhente eget datamateriale. De kan framstille dette i en forskningsoppgave som besvarer en problemstilling
- Studenten skal kunne rapportere i henhold til vitenskapelige/akademiske normer, og bruke verktøy som assisterer med formatering av rapporten.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger.
- Gruppearbeid.
- Obligatoriske oppgaver.
- Veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektskisse

Mer om vurdering

Både skriftlig eksamen og rapport må være bestått for at emnet skal bestås. Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen. Bestått delkarakter er gyldig påfølgende studieår.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Kursmateriell

K. Knapskog, L.O. Larsen, H. Moe. (2013) Metodebok for mediefag. 4.utg. Oslo: Fagbokforlaget.

Øyen, S. A., og B. Solheim. (2013). Akademisk skriving: en skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm.


Informasjon om evt. ytterlige læremidler blir gitt ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 40/100 26.10.2017 10:30 C024 - underetg. , A154, 1.etg. A-bygg , C025 - underetg. , D201 - 2.etg.
Høst ORD Rapport** 60/100

Utlevering
06.11.2017

Innlevering
17.11.2017

Sommer UTS Skriftlig eksamen 40/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.