course-details-portlet

IMAT2011 - Matematiske metoder 2 for Elektro og Fornybar energi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Beregningsorientert matematikk inngår i alle temaer der det er relevant. Komplekse tall, egenverdier, egenvektorer, diagonalisering, differensiallikningssystemer, potensrekker, Taylor-rekker, funksjoner av flere variabler, partiell derivasjon, ekstremalverdiproblemer, Laplacetransformasjonen, overføringsfunksjoner og Fourier-rekker

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kjenner:

 • Komplekse tall på normal- og polarformer og Eulers formel,og kan regne ut karakteristisk polynom, egenverdier, egenvektorer og diagonalisering av en kvadratisk matrise.
 • Kandidaten kan beskrive differensiallikningssystemer på matriseform.
 • Rekker generelt og aritmetiske- og geometriske rekker spesielt.
 • Kandidaten kan potensrekker og kjenner Taylor-rekker til sentrale funksjonstyper og at disse kan deriveres og integreres.
 • Funksjoner av flere variable, partiell derivasjon, linearisering, stasjonære punkter og klassifisering av stasjonære punkter.
 • Kandidaten kjenner til laplacetransformasjonen og hva den kan brukes til. Kandidaten vet hva ei Fourier-rekke er og hva den kan brukes til.

Ferdigheter Kandidaten kan:

 • Regne med komplekse tall angitt på kartesisk, polar- og eksponentiell form, og utføre viseranalyse av elektriske nettverk.
 • Skrive differensiallikningssystemer på matriseform, utføre egenverdiberegninger og stabilitetsanalyse.
 • Finne laplacetransformasjonen til en t-funksjon og finne invers laplacetransformasjonen til en s-funksjon.
 • Løse lineære differensiallikninger vha. laplacetransformasjonen.
 • Finne overføringsfunksjonen til et dynamisk system og tegne opp bodediagrammer til enkle overføringsfunksjoner.
 • Finne Taylor- og MacLaurin-rekka til en funksjon og benytte tayorrekkeutvikling til linearisering av ulineære differensiallikninger.
 • Finne Fourier-rekka til en periodisk funksjon og finne de overharmoniske frekvenskomponentene i et periodisk signal.
 • Finne første- og andreordens partiell deriverte til funksjoner av flere variabler, beregne stasjonære punkter og klassifisere dem.
 • Benytte moderne dataverktøy som hjelpemiddel innen alle nevnte ferdighetsmomenter.

Generell kompetanse

 • Kandidatene skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet.
 • Kandidatene skal kunne benytte databaserte simulerings- og analyseverktøy til å visualisere og løse matematiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Øvinger vil ta utgangspunkt i oppgaver og digitale læringselementer på Blackboard. Bruk av databaserte simulerings- og analyseverktøy vil også inkluderes. Obligatoriske arbeider: Minst 4 av 6 arbeidskrav må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

4 av 6 arbeidskrav skal være godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamen ved semesterslutt vil være digital.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever at man er tatt opp på teknologistudiet emnet er knyttet til ved NTNU.

Kursmateriell

Anthony Croft et al: Engineering mathematics, 5.utgave Pearson Notater som legges ut i emnets Blackboardside (om Matlab og evt. annet).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAA2011 10.0 HØST 2019
IMAG2011 10.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elektrofag
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 19.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 24
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 12
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL520 Sluppenvegen 14 13
SL322 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU