course-details-portlet

IMAT1001 - Matematiske metoder 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Beregningsorientert matematikk inngår i alle temaer det er relevant. Lineære likningssystemer, Gauss-Jordan-eliminasjon, grunnleggende matriseregning, determinanter. Grenser og kontinuitet, derivasjon og integrasjon av funksjoner av én variabel, maksima og minima, implisitt derivasjon og trigonometriske funksjoner, relaterte vekstrater, differensialer og linearisering, L'Hopitals regel, Newtons metode og halveringsmetoden. Riemannsummer og fundamentalsetningen i kalkulus, integralfunksjoner, bestemte og ubestemte integraler, grunnleggende integrasjonsteknikker, substitusjon og delvis integrasjon, numerisk integrasjon ved rektangel- og trapesmetoden, uegentlige integraler. Areal, volum og buelengde. Modellering med differensiallikninger, førsteordens separable og lineære differensiallikninger, Eulers metode, andre ordens lineære differensiallikninger med konstante koeffisienter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • kjenner og kan anvende: a) begreper, resultater og metoder fra reell analyse av envariabelfunksjoner knyttet til grenseverdier, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger. b) begreper, resultater og metoder knyttet til lineære ligningssystemer. c) numeriske metoder for løsning av likninger, integraler og differensiallikninger.
  • kjenner noen ingeniørfaglige anvendelser av matematikk
  • har forståelse for at endring per tidsenhet kan måles, beregnes, summeres og inngå i likninger
  • kjenner til både muligheter og begrensninger i bruk av matematisk programvare.

Ferdigheter Kandidaten kan:

  • bruke dataverktøy for å gjøre numeriske beregninger.
  • manipulere symboler og formler
  • løse problemer ved analytiske metoder.

Generell kompetanse Kandidaten skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet. Kandidatene skal kunne benytte databaserte simulerings- og analyseverktøy til å visualisere og løse matematiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Øvinger vil ta utgangspunkt i oppgaver og digitale læringselementer på Blackboard. Bruk av matematisk programvare vil også inkluderes. Obligatoriske arbeider: Minst 4 av 6 øvinger må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen ved semesterslutt vil være digital.

Kursmateriell

Mathematical Methods 1 NTNU (Pearson, ISBN 978-1-83961-000-4), 2020. Notater som legges ut i emnets Blackboardside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAA1001 10.0 HØST 2019
IMAG1001 10.0 HØST 2019
VB6100 10.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 55
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 75
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 25
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 27
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL228 Sluppenvegen 14 4
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU