course-details-portlet

IMAT1001 - Matematiske metoder 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Beregningsorientert matematikk inngår i alle temaer det er relevant. Lineære likningssystemer, Gauss-Jordan-eliminasjon, grunnleggende matriseregning, determinanter. Grenser og kontinuitet, derivasjon og integrasjon av funksjoner av én variabel, maksima og minima, implisitt derivasjon og trigonometriske funksjoner, relaterte vekstrater, differensialer og linearisering, L'Hopitals regel, Newtons metode og halveringsmetoden. Riemannsummer og fundamentalsetningen i kalkulus, integralfunksjoner, bestemte og ubestemte integraler, grunnleggende integrasjonsteknikker, substitusjon og delvis integrasjon, numerisk integrasjon ved rektangel- og trapesmetoden, uegentlige integraler. Areal, volum og buelengde. Modellering med differensiallikninger, førsteordens separable og lineære differensiallikninger, Eulers metode, andre ordens lineære differensiallikninger med konstante koeffisienter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • kjenner og kan anvende: a) begreper, resultater og metoder fra reell analyse av envariabelfunksjoner knyttet til grenseverdier, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger. b) begreper, resultater og metoder knyttet til lineære ligningssystemer. c) numeriske metoder for løsning av likninger, integraler og differensiallikninger.
  • kjenner noen ingeniørfaglige anvendelser av matematikk
  • har forståelse for at endring per tidsenhet kan måles, beregnes, summeres og inngå i likninger
  • kjenner til både muligheter og begrensninger i bruk av matematisk programvare.

Ferdigheter Kandidaten kan:

  • bruke dataverktøy for å gjøre numeriske beregninger.
  • manipulere symboler og formler
  • løse problemer ved analytiske metoder.

Generell kompetanse Kandidaten skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet. Kandidatene skal kunne benytte databaserte simulerings- og analyseverktøy til å visualisere og løse matematiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Øvinger vil ta utgangspunkt i oppgaver og digitale læringselementer på Blackboard. Bruk av matematisk programvare vil også inkluderes. Obligatoriske arbeider: Minst 4 av 6 øvinger må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen ved semesterslutt vil være digital.

Kursmateriell

Mathematical Methods 1 NTNU (Pearson, ISBN 978-1-83961-000-4), 2020. Notater som legges ut i emnets Blackboardside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAA1001 10.0 HØST 2019
IMAG1001 10.0 HØST 2019
VB6100 10.0 HØST 2021
IMAT1002 5.0 HØST 2023
IMAA1002 5.0 HØST 2023
IMAG1002 5.0 HØST 2023
REA1141 10.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 22.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 46
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL215 Sluppenvegen 14 2
SL317 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU