course-details-portlet

IMAG2021 - Matematiske metoder 2 for Dataingeniør

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Beregningsorientert matematikk inngår i alle temaer hvor det er relevant.

 • Komplekse tall.
 • Egenverdier og egenvektorer.
 • Potensrekker: geometriske rekker, Taylorrekker, rekker for eksponential- og trigonometriske funksjoner.
 • Funksjoner av flere variable: partielle deriverte, klassifisering av stasjonære punkter.
 • Logikk: påstander, argumenter, grunnleggende bevisteori. Matematisk induksjon.
 • Mengdelære og diskrete funksjoner.
 • Tallteori: delelighet og kongruensregning, RSA som anvendelse.
 • Grafteori: viktige typer grafer, grafisomorfi, trær. Grafteoretiske algoritmer, slik som Prims og Dijkstras algoritme.
 • Kombinatorikk: telleresultater knyttet til mengder, funksjoner og grafer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal ha kunnskap om følgende

 • komplekse tall
 • egenverdier og egenvektorer for kvadratiske matriser.
 • transformasjoner i planet
 • begrepene rekke og konvergens generelt og geometriske rekker spesielt.
 • taylorrekker til sentrale funksjonstyper
 • funksjoner av flere variable og partiell derivasjon
 • begreper i utsagnslogikk
 • vanlige former for matematiske bevis, herunder matematisk induksjon
 • grunnleggende mengdeteori
 • diskrete funksjoner.
 • begreper og algoritmer knyttet til grafer, herunder trær og grafisomorfi
 • begreper, metoder og resultater innen tallteori, moduloregning og kryptografi.

Ferdigheter: Kandidaten kan

 • regne med komplekse tall på normal- og polarformer og kan bruke Eulers formel•.
 • kan regne ut karakteristisk polynom, egenverdier og egenvektorer til en kvadratisk matrise.
 • kan bruke multiplikasjon av matriser til å sette sammen transformasjoner i planet
 • kan anvende egenverdier i praktiske anvendelser
 • kan bruke potensrekker i utregninger, kjenner Taylors formel med restledd og kan bruke restleddet til å estimere feilen i utregninger.
 • kan regne ut partielle deriverte og totalt differensial og ta de i bruk for å linearisere funksjoner og finne stasjonære punkter til funksjoner i to variable.
 • kan anvende grunnleggende begreper, resultater og metoder fra teorien om påstander og argumenter, for eksempel avgjøre om et argument er gyldig eller ugyldig og avgjøre om utsagn er ekvivalente.
 • kan konstruere enkle matematiske beviser, herunder induktive bevis
 • kan anvende grunnleggende begreper og resultater knyttet til mengdelære, diskrete funksjoner og kan representere disse på ulike måter.
 • kan anvende grunnleggende begreper og resultater knyttet til grafer, inkludert veier i grafer og grafisomorfi
 • kan anvende algoritmer på mindre eksempler,
 • kan anvende grunnleggende begreper og metoder fra tallteorien knyttet til delelighet, herunder Euklids algoritme
 • kan anvende kongruensregning og gjennomføre RSA-kryptering og dekryptering

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet.
 • Kandidaten skal kunne benytte databaserte simulerings- og analyseverktøy til å visualisere og løse matematiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Øvinger vil ta utgangspunkt i oppgaver i et digitalt vurderingssytem. Bruk av Pyhton vil også inkluderes. Det vil være tilbud om oppgaver og læringsvideoer for egenstudier som et supplement til forelesningene.

Obligatorisk arbeid: minst 75% av innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Antall obligatoriske innleveringer og vekting blir oppgitt ved semesterstart.

Mer om vurdering

 • Eksamen ved semesterslutt vil være skriftlig skoleeksamen under tilsyn (i digitalt eksamenssystem).
 • Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

Krever at man er tatt opp på et teknologistudie emnet er knyttet til ved NTNU.

Kursmateriell

 • En skreddersydd lærebok sammensatt av kapitler i Adams og Essex: Calculus og Lay,Lay og Mc Donald: Linear Algebra and its Applications vil foreligge ved studiestart.
 • Discrete Mathematics With Applications, (International Edition) Susanna S. Epp

Eventuelle notater som legges ut i emnets Blackboardside

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDAT2002 10.0 HØST 2019
IMAA2021 10.0 HØST 2019
IMAT2021 10.0 HØST 2019
REA2091 10.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Ingeniør
 • Matematikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU