course-details-portlet

IMAA2021 - Matematiske metoder 2 for Dataingeniør

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3
Arbeider 2/3

Faglig innhold

Beregningsorientert matematikk inngår i alle temaer det er relevant. Komplekse tall. Egenvektorer. Potensrekker: Geometriske rekker, Taylorrekker. Binomiske rekker og rekker for eksponential- og trigonometriske funksjoner. Derivasjon og integrasjon av rekker. Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, klassifisering av stasjonære punkter. Logikk: Påstander, argumenter, grunnleggende bevisteori. Mengdelære og diskrete funksjoner. Tallteori: Delelighet og kongruensregning, RSA som anvendelse. Grafteori: Viktige typer grafer, veier i grafer, grafisomorfi, trær. Kombinatorikk: Telleresultater knyttet til mengder, funksjoner, relasjoner og grafer.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten kjenner:
• komplekse tall på normal- og polarformer og Eulers formel.
• og kan regne ut karakteristisk polynom, egenverdier og egenvektorer til en kvadratisk matrise.
• rekker og konvergens generelt og geometriske rekker spesielt.
Kandidaten kan potensrekker og kjenner Taylors formel med restledd og kjenner taylorrekker til sentrale funksjonstyper og at disse kan deriveres og integreres.
• funksjoner av flere variable, partiell derivasjon og totalt differensial, linearisering og anvendelser på stasjonære punkter
• og kan anvende grunnleggende begreper, resultater og metoder fra teorien om påstander og argumenter, inkludert enkle matematiske beviser.
• og kan anvende grunnleggende begreper og resultater knyttet til mengdelære og diskrete funksjoner.
• og kan anvende grunnleggende begreper og resultater knyttet til relasjoner og grafer, inkludert ekvivalensrelasjoner, ordninger, veier i grafer og grafisomorfi.
• og kan anvende grunnleggende begreper og metoder fra tallteorien knyttet til delelighet.
Ferdigheter:
Kandidaten kan:
• bruke dataverktøy for å gjøre numeriske beregninger og lage grafiske illustrasjoner i emnets temaer.
• grunnleggende regning med komplekse tall.
• manipulere og regne med rekker.
• partiell derivasjon og anvende dette til å finne og klassifisere lokale ekstremalpunkter for funksjoner av 2 variable.
• regne med kongruenser og gjennomføre RSA-kryptering og dekryptering
Generell kompetanse:
Kandidatene skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet. Kandidatene skal kunne benytte databaserte simulerings- og analyseverktøy til å visualisere og løse matematiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Øvinger vil ta utgangspunkt i oppgaver og digitale læringselementer på Blackboard. Bruk av MATLAB vil også inkluderes. Det vil også være tilbud om oppgaver og læringsvideoer for egenstudier som et supplement til forelesningene. Egne digitale ressurser vil også tilbys.
Obligatoriske arbeider: Minst 4 av 6 øvinger må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Muntlig eksamen skal telle 1/3 av karakteren. Mappe skal telle 2/3 av karakteren. Øvingene som utgjør mappen bestemmes ved semesterets begynnelse. 

Muntlig eksamen vil bli fordelt over flere dager

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Forkunnskapskrav

Krever at man er tatt opp på et teknologistudie emnet er knyttet til ved NTNU.

Kursmateriell

En skreddersydd lærebok sammensatt av kapitler i Adams og Essex: Calculus og Lay,Lay og Mc Donald: Linear Algebra and its Applications vil foreligge ved studiestart. Notater som legges ut i emnets Blackboardside (om Matlab og evt. annet).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDAT2002 10.0 01.09.2019
IMAG2021 10.0 01.09.2019
IMAT2021 10.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 6
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 1/3 20.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider (2) 2/3 20.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU