course-details-portlet

IMAA2011 - Matematiske metoder 2 for Elektro og Fornybar energi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Beregningsorientert matematikk inngår i alle temaer der det er relevant. Komplekse tall, egenverdier, egenvektorer, diagonalisering, differensiallikningssystemer, potensrekker, Taylor-rekker, funksjoner av flere variabler, partiell derivasjon, ekstremalverdiproblemer, Laplacetransformasjonen, overføringsfunksjoner og Fourier-rekker

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kjenner:

 • Komplekse tall på normal- og polarformer og Eulers formel,og kan regne ut karakteristisk polynom, egenverdier, egenvektorer og diagonalisering av en kvadratisk matrise.
 • Kandidaten kan beskrive differensiallikningssystemer på matriseform.
 • Rekker generelt og aritmetiske- og geometriske rekker spesielt.
 • Kandidaten kan potensrekker og kjenner Taylor-rekker til sentrale funksjonstyper og at disse kan deriveres og integreres.
 • Funksjoner av flere variable, partiell derivasjon, linearisering, stasjonære punkter og klassifisering av stasjonære punkter.
 • Kandidaten kjenner til laplacetransformasjonen og hva den kan brukes til. Kandidaten vet hva ei Fourier-rekke er og hva den kan brukes til.

Ferdigheter Kandidaten kan:

 • Regne med komplekse tall angitt på kartesisk, polar- og eksponentiell form, og utføre viseranalyse av elektriske nettverk.
 • Skrive differensiallikningssystemer på matriseform, utføre egenverdiberegninger og stabilitetsanalyse.
 • Finne laplacetransformasjonen til en t-funksjon og finne invers laplacetransformasjonen til en s-funksjon.
 • Løse lineære differensiallikninger vha. laplacetransformasjonen.
 • Finne overføringsfunksjonen til et dynamisk system og tegne opp bodediagrammer til enkle overføringsfunksjoner.
 • Finne Taylor- og MacLaurin-rekka til en funksjon og benytte tayorrekkeutvikling til linearisering av ulineære differensiallikninger.
 • Finne Fourier-rekka til en periodisk funksjon og finne de overharmoniske frekvenskomponentene i et periodisk signal.
 • Finne første- og andreordens partiell deriverte til funksjoner av flere variabler, beregne stasjonære punkter og klassifisere dem.
 • Benytte moderne dataverktøy som hjelpemiddel innen alle nevnte ferdighetsmomenter.

Generell kompetanse

 • Kandidatene skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet.
 • Kandidatene skal kunne benytte databaserte simulerings- og analyseverktøy til å visualisere og løse matematiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Øvinger vil ta utgangspunkt i oppgaver og digitale læringselementer på Blackboard. Bruk av MATLAB vil også inkluderes. Obligatoriske arbeider: Minst 4 av 6 arbeidskrav må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

4 av 6 arbeidskrav skal være godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamen ved semesterslutt vil være digital.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektro - Ingeniørfag (BIELEKTRO)
Fornybar energi (BIFENER)

Forkunnskapskrav

Krever at man er tatt opp på teknologistudiet emnet er knyttet til ved NTNU.

Kursmateriell

Anthony Croft et al: Engineering mathematics, 5.utgave Pearson Notater som legges ut i emnets Blackboardside (om Matlab og evt. annet).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAG2011 10.0 HØST 2019
IMAT2011 10.0 HØST 2019
IMAT1002 2.5 HØST 2023
IMAT2012 7.5 HØST 2023
IMAA1002 2.5 HØST 2023
IMAA2012 7.5 HØST 2023
IMAA2022 5.5 HØST 2023
IMAT2022 5.5 HØST 2023
IMAA2023 2.0 HØST 2023
IMAT2024 2.0 HØST 2023
IMAT2023 2.0 HØST 2023
IMAA2024 2.0 HØST 2023
IMAG2024 2.0 HØST 2023
IMAG2022 5.5 HØST 2023
IMAG2023 2.0 HØST 2023
IMAG1002 2.5 HØST 2023
IMAG2012 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Elektrofag
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen (1) 100/100 D 10.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G328A Gnisten/Fagskolen 7
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Siste gangs eksamen
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU