course-details-portlet

IINI3011 - Bacheloroppgave i Informasjonsbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

En selvstendig oppgave som er forankret i reelle problemstillinger fra fagområdet Informasjonsbehandling.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte
KUNNSKAPER
Kandidaten
- viser dybdekunnskap om det emnet som oppgaven dekker og breddekunnskap fra tilgrensende emner
- viser kunnskap om krav til skriftlig fremstilling av dokumentasjon og rapporter

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til oppfølging og rapportering
- kan velge og anvende en arbeidsmetode som passer for en gitt problemstilling
- kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- kan gi en kritisk vurdering av oppnådde resultater

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig
- kan reflektere over egen faglig utøvelse og sette sitt arbeid inn i en tverrfaglig sammenheng
- kan planlegge og gjennomføre informasjonshåndterings-prosjekter på oppdrag fra andre
- kan gjennomføre et prosjekt for en oppdragsgiver med vekt på å oppfylle oppdragsgivers mål og krav
- kan integrere tidligere kunnskap fra ulike emner og tilegne seg ny kunnskap for å svare på en konkret problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Undervisning i vitenskapsteori og -metode. Det legges opp til individuelt arbeid, med mulighet for å jobbe i grupper for de som ønsker det. Det kreves tett samarbeid mellom student(er) og oppdragsgiver. Hver oppgave får tildelt en veileder blant de fagansatte. Det legges vekt på jevnlige møter mellom student(er) og oppdragsgiver og mellom student(er) og veileder.

Mer om vurdering

Besvarelsen av oppgaven skal bestå av:
1. Prosjektrapport og alle delrapporter. 2. Presentasjon av prosjektet for oppdragsgiver. 3. Tilstedeværelse på avtalte møter med veileder. Møtene kan være interaktive nettmøter. 4. Prosjekthåndbok (timelister og statuslister etc).

Gjentak: Emnet undervises siste gang våren 2021 - nye prosjekter arrangeres ikke.


Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Gjennomføring av bacheloroppgaven forutsetter at hoveddelen av studiet er gjennomført og bestått. I praksis vil det si at studenten må være registrert som student i 3. årskurs. For studenter med utestående eksamener fra tidligere studieår må oppstart av bacheloroppgaven godkjennes av studieleder.

Kursmateriell

Vitenskapsteori og -metode: Internettressurser og andre ressurser gjøres tilgjengelig for studentene ved oppstart av emnet. Maler og andre ressurser. Med hensyn til oppgavegjennomføringen, så må studentene selv finne fram til aktuell litteratur på området.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU