IINI1010 - Objektorientert programmering med systemarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer B

Faglig innhold

Programmering: Introduksjon til objektorientert programmering. Klasser, objekter, synlighet, metoder, konstuktører, samarbeid mellom objekter, oversikt over klassebiblioteket til .Net, filbehandling, databaseoppkobling.
Systemarbeid: Introduksjon til systemutvikling, objektorientert analyse og design, Unified Modeling Language (UML), dokumentasjon basert på modelldrevet utvikling.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Objektorientert programmering med systemarbeid skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER:

Programmering:
Kandidaten:
- kan gjøre rede for prinsipper innen objektorientert programmering
- kan forklare hvorfor en bør utvikle et program med tydelige skiller mellom modell (data), view (brukergrensesnitt) og controller (logikk)
- kjenner til fordeler med objektorientert utvikling
- kjenner til begrepet synlighet

Systemarbeid:
Kandidaten:
- har kjennskap til ulike systemutviklingsmodeller
- kan gjøre rede for en objektorientert, iterativ og inkrementell systemutviklingsmodell
- har satt seg inn i hvordan et prosjekt styres, dokumenteres og gjennomføres
- kan vurdere hvor egnet samarbeidsverktøy er til samskriving ved teamarbeid

FERDIGHETER:

Programmering:
Kandidaten:
- kan bruke mer avansert funksjonalitet i et utviklingsmiljø for å programmere mer effektivt og unngå feil
- kan beskrive klasser, kontrollstrukturer og samarbeid mellom objekter ved hjelp av enkle klassediagram, aktivitetsdiagram og sekvensdiagram
- kan anvende eksisterende klasser fra .NET-rammeverket
- kan lage egendefinerte klasser med variabler, konstruktører og metoder
- kan opprette og manipulere objekter og relasjoner mellom objekter
- kan programmere opp mot filer og databaser

Systemarbeid:
Kandidaten:
- kan bruke en objektorientert, iterativ og inkrementell systemutviklingsmodell til å designe et informasjons¬system
- kan lage implementeringsuavhengige informasjonsmodeller basert på Unified Modeling Language (UML)
- kan bruke informasjonsmodeller til å dokumentere informasjonssystemets visjon (forstudie), krav og arkitektur
- kan jobbe effektivt og målrettet i et team mot et felles mål

GENERELL KOMPETANSE:

Programmering:
Kandidaten:
- kan analysere komplekse oppgaver og planlegge en større objektorientert løsning
- kan sette seg inn i og forstå andres kode

Systemarbeid
Kandidaten:
- kan dele og formidle informasjon og kunnskap med teamdeltakere og oppdragsgivere
- har respekt for etiske regler knytt til utviklingen av informasjonssystem
- har utviklet gode skrive- og framstillingsferdigheter

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Praktiske obligatoriske øvinger, teamarbeid, gjennomføring av prosjekt, veiledning med faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen:

- skriftlig eksamen: Desember

- prosjekt: neste gang emnet går.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Egenproduserte leksjoner og relevante lenker vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 50/100 B 06.12.2017 09:00
Vår ORD Oppgave 50/100 A
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 B 07.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.