IINI1006 - Økonomisk styring og regnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Viktigheten av økonomistyring. Ulike selskapsformer, likviditetsbudsjett og resultatbudsjett, balansen, resultatregnskap, posteringer og grunnleggende regnskapsføring, bilagsbehandling, lønn, reiseregning, verdivurdering, kostnads- og inntektsanalyse, investeringer, nåverdi og internrente.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten kan:
- redegjøre for kort ulike selskapsformer
- redegjøre grunnleggende regler for merverdiavgift
- redegjøre for grunnleggende billagsbehandling
- forklare innhold i lønnsberegning samt regler for reiseregninger
- redegjøre for vurdering og verdsettelse av balanseposter
- forklare begreper som faste kostnader, variable kostnader og totale kostnader
- redegjøre for viktige momenter i forbindelse med investeringer

FERDIGHETER:
Kandidaten kan:
- sette opp et resultatbudsjett og likviditetsbudsjett
- sette opp et resultatregnskap og en balanse
- postere transaksjoner til konto debet/kredit
- føre lønn og reiseregning
- beregne en del grunnleggende økonomiske nøkkeltall
- beregne ulike kostnadsarter
- beregne nåverdi og internrente

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten kan:
- se viktigheten av kunnskap om, og forståelse, av økonomisk styring i en bedrift

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Obligatoriske øvingsoppgaver (8 av 10 må være bestått for å ta eksamen) og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 10 øvinger må være godkjent.


Utsatt eksamen:
Høstsemester: eksamen desember
Vårsemester: eksamen mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

10 skriftlige leksjoner vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.Utvalgte kapittel fra læreboken, Årsregnskapet, skrevet av Trond Kristoffersen, utgave 5. Endringer kan komme ved ny utgave av lærebok.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LO066D 5.0 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 07.12.2017 09:00 DI41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 14.05.2018 09:00 D3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.