course-details-portlet

IFYKJT1002 - Fysikk/elektrokjemi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Fysikk: Kinematikk. Newtons lover. Arbeid. Kinetisk og potensiell energi. Bevegelsesmengde. Treghetsmoment. Kraftmoment. Coulombs lov. Elektrisk felt og potensial. Strøm. Magnetfelt. Induksjon. Motstand, kapasitans. Elektromotorer og generatorer. Elektrokjemi: Elektrokjemiske celler. Standard reduksjonspotensiale. Referanseelektroder. Cellepotensial. Cellediagram. Faradays lov. Nernsts ligning. Korrosjon og katodisk beskyttelse. Elektrolyse. Batterier og brenselceller.

Læringsutbytte

Kunnskaper:Kandidaten* har kunnskap om grunnleggende klassisk mekanikk, elektrisitet, magnetisme og elektrokjemi* kan definere og forklare de viktigste begrepene fra grunnleggende klassisk mekanikk, elektrisitet, magnetisme og elektrokjemi* kjenner til relevante anvendelser innen fysikk og elektrokjemi Ferdigheter:Kandidaten kan* sette opp og løse, med analytiske og numeriske metoder, matematiske modeller for gitte problemstillinger knyttet til klassisk mekanikk, elektrisitet, magnetisme og elektrokjemi* identifisere variabler, som forekommer i idealiserte modeller, med reelle størrelser i fysikk og elektrokjemi* gjennomføre målinger, samt analysere, tolke og dokumentere resultatene* regne med størrelser og enheter i SI-systemet og behersker omregning mellom enheter* forberede, gjennomføre og dokumentere enkle laboratorieforsøk innen fysikk og elektrokjemi * beregne og tolke elektrokjemiske parametereGenerell kompetanse:Kandidaten kan* begrunne sine faglige valg og formidle dette til andre ved å benytte seg av grunnleggende fysikk og elektrokjemi* delta aktivt i gruppearbeid og faglige diskusjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid. Forventet arbeidsmengde i emnet er 300 timer. (Forelesninger: ca 75 timer. Øvinger: ca 25 timer. Laboratoriearbeid: ca 30 timer. Selvstudium: ca 170 timer.) Obligatoriske arbeider: 6 av 8 fysikkøvinger; 2 av 4 kjemiøvinger må være godkjente for adgang til eksamen, i tillegg til obligatorisk oppmøte og innlevering av godkjent rapport ved laboratoriearbeid i fysikk og elektrokjemi .

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger fysikk
  • Øvinger kjemi
  • Laboratorie fysikk
  • Laboratorie kjemi

Mer om vurdering

Digital eksamen. Karakterskala A - F. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.I tillegg til bestemt, enkel kalkulator er følgende kalkulatormodeller tillatt brukt på eksamen: Casio FX9750, Casio FX9850, Casio FX9860GII (også SD), Casio FXCG20, Casio FXCG50, Texas Instrument 84 Plus.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet.

Kursmateriell

Fysikk: University Physics, OpenStax.Kjemi: Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utgave, 2014. Nivaldo J. Tro: Chemistry. A molecular apporach, 4. utgave, Pearson Prentice Hall, 2017Opplysninger om detaljert pensum og alternativ litteratur gis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IFYG1001 7.5 HØST 2020
IFYA1001 7.5 HØST 2020
IFYKJT1000 5.0 HØST 2020
IFYKJA1000 5.0 HØST 2020
IFYKJA1001 7.5 HØST 2020
IFYKJT1001 7.5 HØST 2020
IFYKJG1000 5.0 HØST 2020
IFYKJG1001 7.5 HØST 2020
TALM1002 5.0 HØST 2020
TALM1008 5.0 HØST 2020
TALM1009 5.0 HØST 2020
TALM1013 5.0 HØST 2020
IFYT1001 7.5 HØST 2020
IMAK1004 2.5 HØST 2023
IFYT1000 5.0 HØST 2023
IFYT1002 7.5 HØST 2023
IFYA1002 7.5 HØST 2023
IFYG1000 5.0 HØST 2023
IFYG1002 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 28.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 6
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU