course-details-portlet

IFYKJA1001 - Fysikk/kjemi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer G

Faglig innhold

Fysikk: Kinematikk. Newtons lover. Arbeid. Kinetisk og potensiell energi. Bevegelsesmengde. Treghetsmoment. Kraftmoment. Coulombs lov. Elektrisk felt og potensial. Strøm. Magnetfelt. Induksjon. Motstand, kapasitans. Elektromotorer og generatorer. Kjemi: Atomers oppbygging og periodesystemet. Kjemisk binding. Reaksjonsligninger og støkiometri. Aggregattilstander. Løsninger. Kjemisk likevekt. Syrer og baser.

Læringsutbytte

Kunnskaper:Kandidaten* har kunnskap om grunnleggende klassisk mekanikk, elektrisitet, magnetisme og kjemi* kan definere og forklare de viktigste begrepene fra grunnleggende klassisk mekanikk, elektrisitet, magnetisme og kjemi* kjenner til relevante anvendelser innen fysikk og kjemiFerdigheter:Kandidaten kan* sette opp og løse, med analytiske og numeriske metoder, matematiske modeller for gitte problemstillinger knyttet til klassisk mekanikk, elektrisitet, magnetisme og kjemi* identifisere variabler, som forekommer i idealiserte modeller, med reelle fysiske størrelser i fysikk og kjemi* gjennomføre målinger, samt analysere, tolke og dokumentere resultatene* regne med størrelser og enheter i SI-systemet og behersker omregning mellom enheter* beskrive atomers oppbygging og bindinger mellom atomer* finne og anvende aktuelle data i tabellverkGenerell kompetanse:Kandidaten* kan begrunne sine faglige valg og formidle dette til andre ved å benytte seg av grunnleggende fysikk og kjemi* delta aktivt i gruppearbeid og faglige diskusjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid. Forventet arbeidsmengde i emnet er 300 timer. (Forelesninger: ca 75 timer. Øvinger: ca 25 timer. Laboratoriearbeid: ca 20 timer. Selvstudium: ca 180 timer.)Obligatoriske arbeider: 6 av 8 fysikkøvinger; 2 av 4 kjemiøvinger; samt rapport fra laboratoriearbeid må være godkjente for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorie fysikk
  • Øvinger kjemi
  • Øvinger fysikk

Mer om vurdering

Digital eksamen. Karakterskala A - F. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.I tillegg til bestemt, enkel kalkulator er følgende kalkulatormodeller tillatt brukt på eksamen: Casio FX9750, Casio FX9850, Casio FX9860GII (også SD), Casio FXCG20, Casio FXCG50, Texas Instrument 84 Plus.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet.

Kursmateriell

Fysikk: University Physics, OpenStax.Kjemi: Chemistry 2e, OpenStax.Opplysninger om detaljert pensum og alternativ litteratur gis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IFYKJG1001 10.0 HØST 2019
IFYKJT1001 10.0 HØST 2019
IFYG1001 7.5 HØST 2020
IFYA1001 7.5 HØST 2020
IFYKJT1000 5.0 HØST 2020
IFYKJA1000 5.0 HØST 2020
IFYKJG1000 5.0 HØST 2020
IFYKJT1002 7.5 HØST 2020
TALM1002 5.0 HØST 2020
TALM1008 5.0 HØST 2020
TALM1009 5.0 HØST 2020
TALM1013 5.0 HØST 2020
IFYT1001 7.5 HØST 2020
IFYT1000 5.0 HØST 2023
IFYT1002 7.5 HØST 2023
IFYA1002 7.5 HØST 2023
IFYG1000 5.0 HØST 2023
IFYG1002 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 28.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G326 Gnisten/Fagskolen 5
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU