course-details-portlet

IFYKJA1000 - Fysikk/kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Fysikk: Kinematikk. Newtons lover. Arbeid. Kinetisk og potensiell energi. Bevegelsesmengde. Treghetsmoment. Kraftmoment. Harmonisk oscillator. Trykk. Oppdrift. Viskositet. Strømning med tapsledd. Svingninger med demping og resonans. Bølgeforplantning og bølgefenomener. Kjemi: Atomers oppbygging og periodesystemet. Kjemisk binding. Reaksjonsligninger og støkiometri. Aggregattilstander. Løsninger. Kjemisk likevekt. Syrer og baser.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten

* har kunnskap om grunnleggende klassisk mekanikk, fluidmekanikk, bølgefysikk og kjemi

* kan definere og forklare de viktigste begrepene fra grunnleggende klassisk mekanikk, fluidmekanikk, bølgefysikk og kjemi

* kjenner til relevante anvendelser innen fysikk og kjemi

Ferdigheter:

Kandidaten kan

* sette opp og løse, med analytiske og numeriske metoder, matematiske modeller for gitte problemstillinger knyttet til klassisk mekanikk, fluidmekanikk, bølgefysikk og kjemi

* identifisere variabler, som forekommer i idealiserte modeller, med reelle størrelser i fysikk og kjemi

* gjennomføre målinger, samt analysere, tolke og dokumentere resultatene

* regne med størrelser og enheter i SI-systemet og behersker omregning mellom enheter

* beskrive atomers oppbygging og bindinger mellom atomer

* finne og anvende aktuelle data i tabellverk

Generell kompetanse:

Kandidaten

* kan begrunne sine faglige valg og formidle dette til andre ved å benytte seg av grunnleggende fysikk og kjemi

* delta aktivt i gruppearbeid og faglige diskusjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid. Forventet arbeidsmengde i emnet er 300 timer. (Forelesninger: ca 75 timer. Øvinger: ca 25 timer. Laboratoriearbeid: ca 20 timer. Selvstudium: ca 180 timer.)Obligatoriske arbeider: 6 av 8 fysikkøvinger; 2 av 4 kjemiøvinger og rapport fra laboratoriearbeid må være godkjente for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger fysikk
  • Øvinger kjemi
  • Laboratorie fysikk

Mer om vurdering

Digital eksamen. Karakterskala A - F. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.I tillegg til bestemt, enkel kalkulator er følgende kalkulatormodeller tillatt brukt på eksamen: Casio FX9750, Casio FX9850, Casio FX9860GII (også SD), Casio FXCG20, Casio FXCG50, Texas Instrument 84 Plus.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet.

Kursmateriell

Fysikk: University Physics, OpenStax.Kjemi: Chemistry 2e, OpenStax.Opplysninger om detaljert pensum og alternativ litteratur gis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IFYKJG1000 10.0 HØST 2019
IFYKJT1000 10.0 HØST 2019
IFYG1001 5.0 HØST 2020
IFYA1001 5.0 HØST 2020
IFYKJT1001 5.0 HØST 2020
IFYKJA1001 5.0 HØST 2020
IFYKJG1001 5.0 HØST 2020
IFYKJT1002 5.0 HØST 2020
TALM1002 10.0 HØST 2020
TALM1008 10.0 HØST 2020
TALM1009 10.0 HØST 2020
TALM1013 10.0 HØST 2020
IFYT1001 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 26.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Gymsal Laterna/Lab-bygg 72
C215 Ankeret/Hovedbygget 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU