IFUD1105 - Teamarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Teambygging med Belbins teamroller og Firo-modellen for teamsamarbeid og utvikling, arbeidskontrakt og konfliktforebygging, prosjektetablering og gjennomføring, å skrive en faglig rapport, enkel systemmodellering, utvikle et enkelt system, prinsipper for effektive presentasjoner, maler for prosjektrapporter, krav til kildehenvisning, regler for bruk av andres arbeider.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan gjøre rede for hvordan etablere og gjennomføre prosjekter
- kan gjøre rede for ulike modeller for teamsamarbeid og utvikling
- kan anvende grunnleggende kunnskap om teamsamarbeid og teamets utvikling
- kjenner og kan anvende eksempler på enkle rapportmaler
- kan forklare prinsipper for effektiv muntlig og skriftlig kommunikasjon

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- kan skrive prosessdokumentasjon som timelister, ukerapporter, møteinnkalling og møtereferat, samt sette opp en arbeidskontrakt mellom teammedlemmer
- kan både individuelt og i grupper demonstrere effektiv kommunikasjon, både skriftlig og muntlig
- kan reflektere over egen utøvelse og kan utvikle denne basert på tilbakemelding fra andre

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
- kan identifisere, planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt i samarbeid med andre
- kan reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse seg til den aktuelle arbeidssituasjonen, også i team, og kan utvikle denne basert på tilbakemeldinger fra andre

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner, presentasjon av fagstoff og prosjekt både muntlig og skriftlig i grupper (nettbasert), teamoppgaver, diskusjoner, teammøter med veiledning og tilbakemeldinger, studentpresentasjoner, utviklingsprosjekt, samskriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger - individuelle og teaminnlevering

Mer om vurdering

Arbeidskravet bestar av 4 innleveringer hvorav to er individuelle og to er teaminnlevering.

Individuell innlevering: Svar pa sporreundersokelse og Belbins egenvurdering. Det er en forutsetning for a bli med i et team at de to individuelle innleveringene er levert innen gitte tidsfrister.

Teaminnlevering: Arbeidskontrakt og videopresentasjon av teamet. Alle arbeidskravene ma vaere godkjente for at kandidaten skal kunne framstille seg til vurdering.

Vurdering Fullføring av emnet forutsetter aktiv deltakelse i team.

Prosjektinnlevering skal vaere i henhold til spesifikasjon og vurderes til Bestått/ Ikke bestått.

 

Alle delvurderinger må være bestått hver for seg.

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Gjentak av vurdering: ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg.

Kursmateriell

Læremateriell vil bli tilgjengeliggjort på skolens læringsplattform etter studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.