IFUD1030 - Stort IT-prosjekt i informasjonsbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Oppgaven skal omhandle virkelighetsnære problemstillinger innenfor Informasjonsbehandling.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- viser dybdekunnskap om det emnet som oppgaven dekker og breddekunnskap fra tilgrensende emner
- viser kunnskap om krav til skriftlig fremstilling av dokumentasjon og rapporter

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til oppfølging og rapportering
- kan velge og anvende en arbeidsmetode som passer for en gitt problemstilling
- kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- kan gi en kritisk vurdering av oppnådde resultater

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig
- kan reflektere over egen faglig utøvelse og sette sitt arbeid inn i en tverrfaglig sammenheng
- kan planlegge og gjennomføre informasjonshåndterings-prosjekter på oppdrag fra andre
- kan gjennomføre et prosjekt for en oppdragsgiver med vekt på å oppfylle oppdragsgivers mål og krav
- kan integrere tidligere kunnskap fra ulike emner og tilegne seg ny kunnskap for å svare på en konkret problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Undervisning i vitenskapsteori og -metode. Det legges opp til individuelt arbeid, med mulighet for å jobbe i grupper for de som ønsker det. Det kreves tett samarbeid mellom student(er) og oppdragsgiver. Hver oppgave får tildelt en veileder blant de fagansatte. Det legges vekt på jevnlige møter mellom student(er) og oppdragsgiver og mellom student(er) og veileder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

1. Prosjektrapport og alle delrapporter. 2. Presentasjon av prosjektet for oppdragsgiver. 3. Tilstedeværelse på avtalte møter med veileder. Møtene kan være interaktive nettmøter. 4. Prosjekthåndbok (timelister og statuslister etc).

 

Dersom oppgaven vurderes til ikke bestått eller karakter F, ma studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaomrade med samme empiri/datagrunnlag. En oppgave som er vurdert bestått, kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form.

 

Gjentak: neste gang emnet gjennomføres

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg.
Gjennomføring av Stort IT-prosjekt i Informasjonsbehandling forutsetter at hoveddelen av emnene som inngår i Bachelor Informatikk Informasjonsbehandling er gjennomført og bestått. For studenter med utestående eksamener, må oppstart av Stort IT-prosjekt i Informasjonsbehandling godkjennes av studieleder.

Kursmateriell

Vitenskapsteori og -metode: Internettressurser og andre ressurser gjøres tilgjengelig for studentene ved oppstart av emnet. Maler og andre ressurser. Med hensyn til oppgavegjennomføringen, så må studentene selv finne fram til aktuell litteratur på området. 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.