course-details-portlet

IELET2920 - Bacheloroppgave automatisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave ingeniørfag
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave ingeniørfag 100/100

Faglig innhold

Tema velges ut fra eget fagområde

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten

 • har inngående kunnskap om et utvalgt tema innen fagområdet
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet

Ferdigheter - Kandidaten

 • kan identifisere, formulere og løse et relevant ingeniørfaglig problem
 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bacheloroppgavens tema og begrunner sine valg
 • kan anvende ingeniørfaglige metoder og kunne jobbe metodisk
 • kan dokumentere og formidle et ingeniørfaglig arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et ingeniørfaglig arbeid

Generell kompetanse - Kandidaten

 • formidler faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • integrerer tidligere ervervede kunnskaper og er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomføres i grupper på 3-4.

 • Forprosjektplan.
 • Dokumentasjon av arbeidsprosessen skal inkludere statusrapporter, møteinnkallinger, møtereferater og timelister.
 • Utarbeidelse av poster (plakat) enten avslutningsvis eller underveis i prosessen.
 • Muntlig presentasjon av den innleverte bacheloroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

 • Forprosjekt

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven og eventuelt produkt vurderes som helhet. Det brukes gruppevis karakter på skala A - F. UHRs karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag følges.

Dersom bacheloroppgaven vurderes til Ikke bestått eller karakter F, må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeidelse er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag. Frist for innlevering av bacheloropppgaven i ingeniørutdanningen er 20.05 kl.12.00 uansett år. Hvis 20.05 et år faller på helge- eller helligdag vil innleveringsfrist være påfølgende arbeidsdag.

Forprosjekt utføres i begynnelsen av januar og må være godkjent. Vurdering av oppgaven gjøres på bakgrunn av prosjektgjennomføringen, rapporten og resultat av arbeidet.

I bacheloroppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. I tillegg må alle obligatoriske emner og kurs som inngår i utdanningsplanen, men som ikke er studiepoenggivende, være godkjent for å kunne starte bacheloroppgaven.

Kursmateriell

Bestemmes ut fra valgt oppgave

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEA2920 20.0 HØST 2019
AIST2900 20.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elektrofag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave ingeniørfag

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave ingeniørfag 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU