course-details-portlet

IELEG2110 - Signalbehandling

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kontinuerlige og diskrete signal og system i tids- og frekvensdomenet med hovedvekt på diskrete signal og system. Punktprøving (sampling) og aliasing. Nyquists punktprøvingsteorem. Analog-til-digital (A/D) og digital-til-analog (D/A) omforming. LTI-system, differenslikninger og konvolusjon. FIR-filter og IIR-filter. Z-transformasjon og pol-nullpunktdiagram. Enhetspulsrespons, frekvensrespons og diskret Fourier-transform (DFT). Lekkasje og vindusfunksjoner. Kvantisering. Bruk av MATLAB/Octave og programmering i signalbehandling.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal

- kunne gjøre rede for grunnleggende egenskaper til kontinuerlige og diskrete signaler og kunne se sammenhengen mellom tidsdomenerepresentasjon og frekvensdomenerepresentasjon.

- kunne gjøre rede for egenskapene til lineære tidsinvariante (LTI) systemer og hvordan signaler blir påvirket i et LTI-system.

- kunne gjøre rede for metoder for å behandle og analysere signaler i tids- og frekvensdomenet.

- kjenne til hvordan programvare kan brukes til modellering og prosessering i signalbehandlingen.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne

- beskrive kontinuerlige og diskrete signaler i tids- og frekvensdomenet.

- beskrive og analysere diskrete LTI-system med enhetspulsrespons og frekvensrespons.

- beregne utgangsignalet fra et enkelt LTI-system.

- bruke MATLAB/Octave til å analysere og filtrere diskrete signaler.

- designe digitale filter ved hjelp av MATLAB/Octave.

Generell kompetanse: Kandidaten

- kan studere signaler i tids- og frekvensdomenet og se sammenhengen mellom disse.

- kjenner til grunnleggende begreper og har forståelse for sammenhengen mellom signaler og systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og selvstendige regneøvinger. Antall obligatoriske regneøvinger oppgis ved semesterstart. Obligatoriske regneøvinger kreves innlevert innen fastsatt frist og må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet undervises for siste gang vår 2024.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligligatoriske regneøvinger

Mer om vurdering

Skriftlig digital eksamen. Karakter: Bokstavkarakterer.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige til og med påfølgende studieår.

Utsatt eksamen i august (kan være muntlig).

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO).

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELET2110 7.5 HØST 2019
ELE3412 5.0 HØST 2020
IELEG2140 2.0 HØST 2024
IELEG2141 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Elektrofag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU