course-details-portlet

IELEA2002 - Reguleringsteknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 33/100 3 timer C
Hjemmeeksamen 67/100 4 timer

Faglig innhold

Innføring i praktisk reguleringsteknikk. Representasjon av dynamiske systemer med ordinære differensiallikninger. Linearisering. Laplace-transformasjon og overføringsfunksjoner. Blokkskjemaregning. Frekvensanalyse. Eksperimentell og matematisk modellering av fysiske prosesser. Stabilitetsteori og stabilitetsundersøkelser. Dimensjonering av PID-regulatorer basert på analyser både i tids- og frekvensdomenet. Egenskapene til det regulerte systemet. Litt om praktiske begrensninger og alternative reguleringsstrukturer. Litt om realisering av regulatoralgoritmer. Litt om tilstandsrom.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten kan forklare
- hensikten med å introdusere reguleringssløyfer.
- funksjon og hensikt med de enkelte komponenter i en reguleringssløyfe.
- sammenhenger mellom representasjonsformene ordinære differensialligninger, blokkskjema, overføringsfunksjon, frekvensrespons og sprangrespons.
- begrepene stasjonært- og dynamisk avvik, reaksjonstid og stabilitet, og hvordan disse egenskapene kan spesifiseres.
- regulatorvalgets innvirkning på stasjonært- og dynamisk avvik, reaksjonstid og stabilitet.

Ferdigheter: Kandidaten kan
- utføre eksperimentell og matematisk modellering av dynamiske prosesser.
- tegne opp blokkskjemaer for dynamiske prosesser.
- redusere blokkskjemaer.
- stille inn regulatorer basert på praktiske forsøk og på teoretiske betraktninger.
- beregne hvordan forstyrrelser påvirker både det regulerte og det uregulerte systemet.
- analysere stabilitet, og tallfeste stabilitetsmargin.
- benytte moderne dataverktøy som hjelpemiddel innen alle nevnte ferdighetsmomenter.

Digitalisering: Emnet bidrar ved at kandidaten kan benytte moderne dataverktøy som hjelpemiddel innen alle nevnte ferdighetsmomenter

Etikk: Emnet bidrar til økt bevissthet rundt fordeler og utfordringer rundt økt grad av automatisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, regneøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Øvinger og lab

Mer om vurdering

Sluttkarakteren baseres på en midtsemestereksamen (33 %) og en slutteksamen (67 %). Disse må hver for seg være bestått. Kontinuasjon og frivillig gjentak kan gjennomføres for en av disse uten at begge må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger før alle delvurderinger er gjennomført. Det gis 6 obligatoriske regneøvinger. En (1) øving må være godkjent for å få adgang til midtsemestereksamen. Fire (4) øvinger må være godkjent for å få adgang til slutteksamen. I tillegg kommer et obligatorisk lab-opplegg som må være godkjent før adgang til slutteksamen. Tillatte hjelpemidler på eksamen: Lærebøker i original innbinding, håndskrevne notater på eksisterende sider i lærebøkene tillatt, bokmerker uten tekst tillatt. Bestemt, enkel kalkulator.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)

Forkunnskapskrav

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emn

Kursmateriell

Forelesningsnotater. Øvinger og laboratorieoppgaver med løsningsforslag. Lærebok oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TELE2001 7.5 01.09.2019
ELE3381 7.5 01.09.2019
IE203612 7.5 01.09.2019
IELEG2002 7.5 01.09.2019
IELET2002 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 33/100 C 18.09.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C220 Ankeret/Hovedbygget 0
C218 Ankeret/Hovedbygget 0
C225 Datalab kurs Ankeret/Hovedbygget 0
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 67/100

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 33/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 67/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU