course-details-portlet

IE509118 - Eksperter i team - Thinking out of Earth

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Eksperter i team (EiT) er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU.

For mer informasjon om Eksperter i Team, se www.ntnu.no/eit og www.ntnu.no/eit/emnebeskrivelse

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om gruppeprosesser, og kjenner sentrale begreper og forutsetninger for godt gruppearbeid.
 • Studenten kan ut fra erfaringer fra gruppa gjøre rede for forutsetninger for godt tverrfaglig teamarbeid.
 • Studenten har innsikt i hvordan egne og andres handlingsmønstre og væremåter påvirker samarbeid.

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende sin fagkompetanse i samarbeid med personer fra andre fagområder, og i fellesskap definere problemstillinger og å finne løsninger på dem.
 • Studenten kan anvende grunnleggende gruppeteori og begreper for å beskrive egne konkrete samarbeidssituasjoner
 • Studenten kan reflektere over sitt samarbeid, og analysere hvordan gruppa kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige, sosiale og personlige utfordringer
 • Studenten kan gi konstruktive tilbakemeldinger til det enkelte teammedlem og til teamet som helhet, og reflektere over tilbakemeldinger fra gruppa.
 • Studenten kan iverksette tiltak (aksjoner) som stimulerer samarbeid, og kan bidra til endring av samhandlingsmønstre for å skape et mer produktivt, konstruktivt og sosialt gruppesamarbeid.

Generell kompetanse

 • Studenten har utvidet sitt perspektiv på egen fagkunnskap, i møte med kompetanse fra andre fagområder, og kan bedre formidle og anvende sin fagkompetanse i samarbeid med studenter fra andre fagområder.
 • Studenten kan samarbeide med personer fra andre fagområder, og kan bidra til å utnytte deres felles tverrfaglige kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består både av lærer- og studentstyrte aktiviteter. Innledningsvis legges det opp til aktiviteter som gjør at studentene blir kjent med hverandre. Studentene blir presentert for landsbytemaet og utarbeider en samarbeidsavtale i gruppa. Studentgruppa utarbeider forslag til sitt prosjekt ut fra landsbytemaet og den enkelte students kompetanse og interesse. Etter godkjenning fra landsbyleder arbeider studentgruppa med prosjektet gjennom hele semesteret/intensivperioden. Studentgruppa har ansvar for å følge opp samarbeidsavtalen og eventuelt revidere denne. Studentgruppa blir fasilitert mens de arbeider. Fasiliteringen innebærer å bli observert og å få tilbakemelding på samspillet i gruppa. Studentene skriver både personlig refleksjon oggrupperefleksjon. Refleksjoner initiert av fasilitering og refleksjonsskriving legger grunnlag for forståelse av vilkårene for godt samarbeid, og hvordan den enkeltes handlinger påvirker samarbeidet i gruppa. Gruppa skal ved behov sette i verk aksjoner for å bedre samarbeidet. Hva som menes med aksjoner er definert i vurderingskriteriene. Virkningen av aksjonene skal evalueres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Det er obligatorisk oppmøte.
 • Utarbeide en samarbeidsavtale mellom medlemmene i studentgruppa i løpet av de to første landsbydagene.
 • Muntlig presentasjon av prosjektet og en samtale om samarbeidet i studentgruppa ved undervisningsslutt.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent av landsbyleder før sluttarbeidet leveres til sensur. Det er en forutsetning at hele studentgruppa deltar.

Sluttarbeid

Studentenes sluttarbeid er en prosjektrapport og en prosessrapport. Prosjektrapporten skal beskrive studentgruppas problemstilling og resultatet av prosjektarbeidet. Prosessrapporten skal beskrive samarbeidet i gruppa og hva den enkelte har erfart og lært gjennom felles refleksjon over relevante situasjoner fra samarbeidet om prosjektet. Forventningene til studentgruppas arbeid og kriterier for vurderingen er beskrevet i dokumentet «Veiledning for studenter i Eksperter i team».

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte hver landsbydag
 • Muntlig presentasjon
 • Utarbeide samarbeidsavtale

Mer om vurdering

Studentgruppas sluttarbeid (prosjektrapporten og prosessrapporten) blir vurdert i forhold til karakterskalaen A - F. Gruppa får én felles karakter.

Prosjektrapporten teller 50 % og prosessrapporten teller 50 % av den endelige karakteren.

Ved ikke bestått eller gjentak av bestått eksamen må hele emnet tas opp igjen.

Forkunnskapskrav

EiT er normalt obligatorisk i alle program på høyere grads nivå ved NTNU. Studieprogrammenes studieplaner gir opplysning om når i studieløpet EiT skal gjennomføres og om emnet kan gjennomføres intensivt eller langsgående. Andre studenter kan søke opptak til EiT, men må være kvalifisert for opptak til et masterstudium for å kunne delta. Det er en forutsetning at studentene kan snakke undervisningsspråket (norsk eller engelsk).

Kursmateriell

 • Refleksjonsbok for studenter i Eksperter i team, utdeles ved studiestart
 • Veiledning for studenter i Eksperter i team, som finnes på nettsiden til EiT
 • Kompendium for studenter i Eksperter i team, som vil bli gjort tilgjengelig digitalt

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE

Utlevering
29.04.2023

Innlevering
03.05.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU