IDRI2006 - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i organisasjonsteori, herunder organisasjonsstrukturer, kultur og kommunikasjon i organisasjoner og individet i organisasjonen. Emnet gir også en innføring i grunnleggende endrings- og ledelsesprinsipper.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne redegjøre for:
- Mål og strategi i organisasjoner.
- Ulike former for organisasjonsstruktur og kjenne til hvordan organisasjonskultur påvirker en organisasjon.
- Makt og konflikter i organisasjoner.
- Organisasjons omgivelser og dens betydning for organisasjonen.
- Individet og kommunikasjon i organisasjonen samt kjenne til ulike beslutningsprosesser.
- Endrings- og ledelsesprinsipper.

Ferdigheter
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:
- Både individuelt og i grupper kunne diskutere og redegjøre for hvordan en organisasjon fungerer med bakgrunn i fagstoffet.
- Både individuelt og i grupper kunne analysere reelle case med bakgrunn i emnets fagstoff.

Generell kompetanse
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:
- Formidle fagstoffet både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet foregår gjennom samlinger bestående av forelesninger og casegjennomganger. Casegjennomgangen skjer i klasserommet der faglærer sammen med studentene diskuterer teorien opp i mot de reelle casene. I tillegg er det lagt opp til at studentene skal forberede seg ved å lese og skrive notater til aktuelt emne i forkant av samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 av 4 øvinger må være godkjent

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling og Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Hvordan organisasjoner fungerer. Siste utgave. Fortfatter: Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LC315D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 02.06.2018 09:00 E4 , E5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.