IB204914 - Geoteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Generell geologi

Klassifisering og prøving av jordartenes mekaniske egenskaper

Grunnundersøkelser

Faktorer som påvirker styrkeegenskapene

Effektivspenninger og poretrykk

Jordtrykksmekanikk

Stabilitet av skråninger

Beregning av kapasitet og stabilitet for fundamenter og støttemurer 

Bæreevne

Fundamentering på peler

Jordtrykk og støttekonstruksjoner

Armering og forsterkning av jord samt bruk av lette fyllingsmasser og elementer

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

generell geologi, jordartenes klassifisering og mekaniske egenskaper.

grunnleggende prinsipper for frost- og telesikring

grunnleggende prinsipper og metoder for å analysere statiske systemer

metoder for kontroll av resultater fra databaserte beregninger

grunnleggende kunnskap om bæreevnes beregninger basert på plastisitetsteori

grinsipper for å estimere jordtrykk mot støttekonstruksjoner

fundamentering på peler. Pelers virkemåte i jord og hvordan de installeres og kontrolleres

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

anvende faglig kunnskap for å løse geotekniske oppgaver

forstå sammenhengen mellom jordarters egenskaper og påkjenninger på fundamenter og støttekonstruksjoner.

utføre aktuelle praktiske laboratorieøvelser og tester.

kunne beregne likevekt i skråninger

kunne foreta grunnleggende beregninger basert på plastisitetsteori

anvende armering og annen forsterkning av jord for å gi økt kapasitet av konstruksjon eller bedret styrke av jord

kunne beregne fundamentering på peler

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

kandidaten kan løse geotekniske oppgaver i et helhetsperspektiv

kandidaten skal kunne delta i diskusjoner om hvilke byggeaktiviteter som er mulig og vurdere eventuelle tiltak

kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor geoteknikk, og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

kandidaten kan presentere resultatene fra utredninger og analyser både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Laboratorieøvinger. Selvstudium. Øvinger.              

Obligatoriske arbeidskrav:

Alle obligatoriske øvinger/oppgaver må være godkjente før skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav til ingeniørutdanning eller Fagbrev/Generell studiekompetanse med relevant faglig praksis.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 08.12.2017 09:00 Datalab C225 , Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.