IB204616 - VA-ledningsnett og overvannshåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D E

Faglig innhold

VA hydraulisk ledningsnett.

Virkningene av klimaendringer for vann-og avløp ledningsnett.

Urban hydrologi med nedbørintensiteter, klimaeffekter i Norge, avrenningsforhold.  

Prinsipper ved overvannshåndtering.

Vurdering av furban drenering metoder fra konsepttil detaljert modellering.  

Integrering av disse metodene i en bredere sammenheng med flomrisikovurdering og katastrofehåndtering.

Dimensjonere tekniske løsninger for overvannshåndtering: valg av konvensjonell kontra naturbasert overvannshåndtering, lokal og åpen håndtering av overvann i tettsteder, overvann som del av bybildet, rensemetoder for overvann, infiltrasjonsteknikker, dimensjonering, utrustning og drift av dammer, åpne vannveier, renner og kanaler for overvann.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Grundig og omfattende kunnskap om hydrauliske prinsipp, og metoder for planlegging og dimensjonering av ledningsnett for vann, avløp og overvann.

Omfattende kunnskap til ulike verktøy og programvare som brukes innen planlegging, design og rehabilitering av ledningsanlegg for vannforsyning og avløpsvann.

Inneha god kjennskap til verktøy og programvare som brukes i utformingen av system for håndtering av overvann.

Inneha omfattende kunnskap om ulike kilder til informasjon som bidrar til gode løsninger for utformingen av ledningsnett.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kunne anvende hydrauliske prinsipper og begrep for å designe og analysere ledningsnett til vann og avløp for et gitt tilfelle.

Kunne bruke programvare for hydraulisk design og analyse av overførings- og distribusjonsnettverk for vannforsyning (eksempelvis EPANET).

Kunne bruke programvare for hydraulisk design og analyse av ledningsnett for avløpsvann.

Kunne bruke programvare for hydraulisk design og analyse av ledningsnett for overvann (eksempelvis SWMM).

Kunne designe og implementere hensiktsmessige løsninger for håndtering av overvann.

Kunne vurdere ulike løsninger for rehabilitering av eksisterende ledningsnett.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kandidaten kommuniserer godt med interessenter og fagpersoner med ulik bakgrunn.

Kandidaten er kompetent til å arbeide i tverrfaglige team.

Kandidaten bidrar til utviklingen av innovative løsninger inne vann- og avløpssektoren.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Dette emnet har flere komponenter som omfatter forelesninger, individuelle øvingsoppgaver og samarbeidprosjekter i små grupper og bruk av vitenskapelige litteraturresurs.  Øvinger med modellering program EPANET og SWMM.   

Deler av emnet vil bli undervist på engelsk.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Prosjektoppgave må være innlevert og godkjent innen oppsatt frist for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timer skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.