IB204312 - Arealplanlegging og digital modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Planlegging som formings-og styringsredskap

Forvaltningsnivåene i Norge, makt og ansvar

Kommunale beslutningsprosesser

Kommunal areal-og ressursplanlegging (overordna og detaljplannivå)

Konsekvensvurdering

Universell utforming

Estetikk i plan-og byggesaker

Datagrunnlag for digital planlegging

Digitale landskapsanalyser

Digital terrengmodellering

Digital areal- og vegplanlegging

Fremstilling av plandata i 2D og 3D

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

de viktigste trekkene i internasjonal planhistori.

grunnlaget for utvikling av byer og tettsteder i Norge.

grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor planfaget.

de administrative og politiske forvaltnings-og beslutningsnivå i Norge og primærkommunens ansvar i planhierarkiet

regelverk, standarder og veiledere for utarbeidelse av digitale arealplaner.

sentrale og aktuelle planfaglige problemstillinger.

oppbygging og bruk av digitale terrengmodeller og digitale GIS-verktøy i fysisk planlegging og visualisering.

Læringsutbytte - Ferdigheter:

anvende faglig kunnskap både til løsning av praktiske og teoretiske planproblemer.

utføre registrerings-og analysearbeid i forbindelse med planleggings-og utredningsoppgaver.

utføre enkle planleggingsoppgaver etter plan-og bygningsloven.

søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.

beherske fagområdets normer for dokumentasjon.

etablere en digital terrengmodell og anvende mulighetene i terrengmodellen i arealplanarbeidet.

utarbeide og fremstille en arealplan på digital form i henhold til gjeldende regelver.

presentere de digitale plandataene ved hjelp av digitalt verktøy både i 2D og 3D.

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kandidaten skal ha forståelse for betydningen av arealplaner og arealplanarbeid innen ulike fagfelt i samfunnet og kvalitetskravene som stilles til denne type dokumentasjon og arbeidsprosesser.

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, og litteraturstudier som grunnlag for individuelle oppgaver/gruppearbeid.

Befaringer, deltakelse i politiske møter / befaringer kombinert med praktiske oppgaver.

Individuelle øvelser og en større selvstendig oppgave i valgt programvare

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Digital arbeidsmappe (portefølje) som skal inneholde obligatoriske arbeidskrav fra hele semesteret. Oppgaver blir kunngjort på e-læringsverktøy. Oppgavene vil være knyttet til fagets temaer og kan være individuelle oppgaver eller gruppearbeider. Mappen skal inneholde:

Inntil 5 teoretiske og praktiske oppgaver (individuelle eller i gruppe)

Skisseprosjekt av mindre planområde utformet som gruppearbeid

Individuell reguleringsplanoppgave i digitalt verktøy

Refleksjonsnotat med oppsummering og evaluering av egen oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. Det eksamineres i mappens innhold og obligatorisk pensum.Ny og utsatt eksamen:Samme mappe kan brukes ved førstegangs ny og utsatt eksamen. Ved seinere ny eksamen må ny mappe innleveres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Flere: GIS Geografiens språk i vår tidsalder, Tapir akademisk forlag (2008), ISBN: ISBN 978-82-519-2333-0
Helge Fiskaa: Fysisk detaljplanlegging, NTNU Skrift nr.2012:7, ISBN 978-82-7259-128-0
Terje Holsen og Asle Moltumyr: Om planteorier, Statens forvaltningstjeneste. (2001), ISBN: ISBN 82-583-0565-4, Vedlegg, Pdf på fronter
: Bedre kommunal og regional planlegging etter plan og bygningsloven II, Statens forvaltningstjeneste (2003), ISBN: ISBN 82-583-0708-8, Vedlegg 4 og 5, Pdf på fronter
: Veiledere, Miljøverndepartementet, Lenker på fronter
: Kompendier i dataverktøy, Kompendier i valgte dataverktøy. Kunngjøres ved oppstart.
Statens kartverk: Standarder, Standarder innen kart og planlegging. Lenker til elektroniske versjoner kunngjøres undervegs i faget..

Tillegg:

Asle Farner: Verksted som verktøy i plan-og utviklingsprosesser. En veileder for prosessledere, Kommuneforlaget (2007), ISBN: ISBN 978-82-446-0863-3
: Lovverk, Lenker på fronter
Jan Terje Bjørke: Digitale terrengmodeller, 120, Lenke til elektronisk versjon kunngjøres ved oppstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 04.12.2017 F414
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.