IB204212 - Veg og VA-prosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Det vil bli undervist i emner som er relevante for løsning av større prosjektarbeid innen planlegging og prosjektering av veg og VA-anlegg:

Datagrunnlag; kartdata, terrengmodell og arealplandata

Digitale tegne- og prosjekteringsverktøy

Prosjektering av veger, gater og kryss

Prosjektering av avkjørsler, snuplasser, busslommer og parkeringsplasser.

Prosjektering av VA-anlegg

Fremstilling av plantegninger og masseberegning

3D modellering og visualisering

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

eksisterende kartgrunnlag, plandata og dataregistere for plan- og prosjekteringsarbeid innen veg og VA.

gjeldende lover, forskrifter, veiledere, standardere og normaler innen veg- og VA-planlegging/prosjektering.

planleggings- og prosjekteringsoppgaver innen veg- og VA på ulike forvaltningsnivå.

mulighetene innen ulike dataverktøy for planlegging og prosjektering av veg og VA-anlegg.

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

fremskaffe og gjøre seg nytte av grunnlagsdata i arbeidet med veg- og VA-prosjektering.

anvende gjeldende lover, forskrifter, veiledere, standardere og normaler innen veg- og VA-planlegging/prosjektering.

utføre enkle analyser mot grunnlagsdata og anvende databaserte planleggingssverktøy for modellering og konstruksjon av veg og VA-anlegg.

gjennomføre detaljprosjektering av veger, kryss- og VA-anlegg og kunne fremstille tegninger ved hjelp av valgte dataverktøy.

utføre masseberegninger av prosjekt og anlegg som anbudsgrunnlag for utførelse av prosjekt.

fremstille planer og prosjekt både i 2D og 3D.

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kandidaten kan formidle veg- og VA prosjekt til ulike målgrupper.

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor veg og VA-fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, praktiske øvelser i lab, prosjektoppgaver. Forelesninger og øvelser i faget skal primært gi kandidaten grunnlag og forutsetninger for læring gjennom eget prosjektarbeid. Prosjekteringsoppgavene er av flerfaglig karakter og kan være aktuelle problemstillinger i samarbeid med omliggende kommuner og etater.    

Obligatoriske arbeidskrav:

Flere mindre gruppeoppgaver samt en større individuell oppgave. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente innen oppsatte frister for å få tilgang til eksamen. Alle oppgavene samles i en mappe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Mappe

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Kursmateriell

Obligatorisk:

: Kompendier i dataverktøy, Kompendier i valgte dataverktøy. Kunngjøres ved oppstart.
Statens vegvesen: Håndbøker og vegnormaler, Aktuelle håndbøker og vegnormaler fra Statens vegvesen kunngjøres ved oppstart.
Ålesund kommune: Veg og gatenorm, Ålesund kommune sin gatenorm benyttes som et eksempel på kommunale normer.Lenke til elektronisk versjon kunngjøres ved oppstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 29.11.2017 09:00 A434 , G133
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.