IB202116 - Avfall og kretsløpsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kurset tar opp temaer innen forbruksmønster og avfallsgenerering/sammensetning av avfall. Det vil bli fokusert på husholdnings- og næringsavfall fra innsamling, behandling til deponering av avfall: Avfallsmengder, farlig avfall, avfallsminimering, kildesortering, resirkulering og deponering. Biologiske-, kjemiske- og termiske metoder for behandling av avfall. Spesielt vil behandling av organisk avfall (kompostering, aerob og anaerob behandling) bli drøftet. Man vil sette søkelyset på kretsløpsteknologi. Miljøvurderinger av avfalls-systemer blir også tatt opp i kurset.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Kunnskap om ulike avfallstyper, og deres egenskaper.

Kunnskap om håndtering og behandling av farlig avfall.

Kunnskap om teknologi for behandling, disponering og gjenbruk av avfall.

Kunnskap om metoder for å vurdere de miljømessige konsekvensene av avfall.

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kunne vurdere og karakterisere ulike typer avfall.

Kunne velge passende metode for håndtering og behandling av avfall.

Kunne vurdere de miljømessige konsekvensene av avfall.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kompetanse til å samle inn og analysere relevante data for avfallshåndtering.

Kunne kommunisere faget godt til interessenter med ulik bakgrunn.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Øvingsoppgaver. Synfaring      

Obligatoriske arbeidskrav:

Flere mindre gruppeoppgaver samt en større individuell oppgave. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente innen oppsatte frister for å få tilgang til eksamen. Alle oppgavene samles i en mappe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Mappe

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen. Oppgavene/øvingene i mappen må være godkjente før en får adgang til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav til ingeniørutdanning eller Fagbrev/Generell studiekompetanse med relevant faglig praksis.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 14.12.2017 09:00 Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.