IB101912 - Kart og landmåling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kartlære

Arealberegning, profilering og mengdeberegning

Kartografisk kommunikasjon

Datainnsamling og datakvalitet

Digitale kartdata og dataformat

Kart og geografisk informasjon

Lover, forskrifter og standarder innen geografisk informasjon

Generelle/elementære landmålingskunnskaper

Måle og beregningsmetoder: Innmåling, stikking og koordinatberegning

Bruk av tradisjonelt landmålingsutstyr; nivellerkikkert, totalstasjon og GNSS

Bruk av dataverktøy innen kart og landmåling

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

kart, kartreferansesystem, projeksjoner, datum, koordinatsystem og kommunikasjon med geografisk informasjon.

ulike datainnsamlings- og produksjonsmetoder for kart, dataformat, kvalitet og kvalitetsmerking av geografisk informasjon.

måle- og beregningsmetoder/teknikker innen landmåling, areal- og masseberegning. Anvendelse av dataverktøy.

forskrifter, standarder og veiledere innen landmåling og geografisk informasjon.

Læringsutbytte - Ferdigheter:

utføre både manuelle og digitale/elektroniske beregninger av koordinater, stikningsdata, arealer og volumer ut fra kart og måledata.

utføre grunnleggende målings- og stikningsarbeid ved hjelp av ulike landmålingsinstrumenter (nivellerkikkert, totalstasjon og GNSS).

bruke digitale verktøy innen kart og landmåling både ute i felt og på datamaskin.

beherske ulike presentasjonsteknikker og bruk av ulike virkemidler for presentasjon av geografisk informasjon på kart.

presentere resultater i form av kart, tabeller og skriftlige rapporter.

Læringsutbytte - Kompetanse:

har forståelse for betydningen av geografisk informasjon innen ulike fagfelt i samfunnet og kvalitetskravene som stilles til denne type informasjon.

kan vurdere kvalitet og bruksområde for ulike typer geografisk informasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger

Øvelser og oppgaver i manuell og programbaserte beregninger

Praktiske labøvelser

Større feltøvelser med bruk av totalstasjoner, GNSS og nivellerutstyr koblet opp mot digitale verktøy

  

Obligatoriske arbeidskrav:

En gruppevis prosjektoppgave som omfatter praktisk landmåling av tildelt område i felt, påfølgende landmålingsberegninger inklusiv bearbeiding, dokumentasjon, presentasjon og innlevering av innsamla data.

For å få adgang til eksamen må minst 4 av øvingene i hvert semester være innlevert til fastsatt frist og godkjent, herunder en obligatorisk test som avholdes ved slutten av høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Byggingeniør (003YV)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.