course-details-portlet

IØ8502 - Forståelse for og håndtering av sikkerhet i organisasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar opp sikkerhetsledelse og risikohåndtering innenfor ulike fagdisipliner og vitenskapsteorietiske posisjoner. I emnet inngår en gjennomgang av det vitenskaplige fundamentet for sikkerhet. Videre inngår teori om robuste organisasjoner sett fra en samfunnsvitenskapelig synsvinkel. Emnet utdyper og belyser sammenhenger mellom NAT, HRO og "resilience engineering". En annen omhandler sikkerhetsledelse i organisasjoner med vekt på forholdet mellom formalistiske og uformalistiske forhold. Emnet går i dybden på sikkerhetskultur. En del av kurset inneholder et selvvalgt innhold og pensum for den enkelte student som er innenfor rammen av det øvrige temaer i emnet. Emnet undervises annethvert år, neste gang høsten 2020.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene kunne:
* forklare det vitenskaplige fundamentet for sikkerhetsforskning og -arbeid
* forklare tenkningen rundt sikkerhets- og risikofaglige problemstillinger i ulike fagdisipliner.
* forklare ulike mekanismer i organisasjoner for å ha kontroll på farekilder
* relatere formalistiske og uformalistiske deler av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet til hverandre
* kategorisere og forklare ulike organisatoriske perspektiver på robuste organisasjoner
* vurdere etablerte sannheter og «skoler» innenfor fagområdet.


Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsopplegget vil bestå av kollokvier mellom studenter og faglærer, samt skriving av semesteroppgave, som krever bruk av pensum på spesifikke problemstillinger. Semesteroppgaven skal tilfredsstille krav til essay/artikler fra anerkjent tidsskrift.
Obligatorisk aktivitet: TEØ - Bokstavkarakter

Forkunnskapskrav

Kurset baserer på emnet TIØ4200 Sikkerhetsledelse, emnet TIØ4205 Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring, eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Artikler og bøker som oppgis ved kursstart. Litteraturen vil i en viss grad bli tilpasset deltakernes spesifikke behov for kunnskapsoppbygging rundt ph.d.-avhandlingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIS1060 9.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Sikkerhetsteknikk
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Risikoanalyse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU