IØ8402 - Optimering i maritim transport

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Modellering av maritime transportsystemer på ulike planleggingsnivå. Avanserte løsningsmetoder for ulike typer maritime planleggingsproblemer. Praktisk implementering av slike løsningsmetoder.
Emnet undervises annethvert år, neste gang høsten 2018.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i ph.d.-studiet: Emnet er ment å være et emne for ph.d.-studenter ved IØT som arbeider med optimeringsproblemstillinger innenfor maritim transport og logistikk.

Emnet skal gi kunnskaper til å oppnå grundig forståelse for og oversikt over:
- klassiske planleggingsproblemer på ulike planleggingsnivå innenfor maritim transport og logistikk optimering,
- state-of-the-art modeller for de ulike planleggingsproblemene og deres styrker og svakheter,
- eksakte og heuristiske optimeringsmetoder for å løse reelle maritime transport og logistikk problemer og hensiktsmessigheten ved de ulike metodene i ulike sammenhenger, og
- fornuftig testing av ulike modeller og metoder.

Emnet skal gi ferdigheter til å:
- formulere reelle planleggingsproblemer innen maritim transport og logistikk på en profesjonell måte,
- velge egnet metode for løsning av maritime transport og logistikk optimeringsmodeller ut fra krav om løsningskvalitet og løsningstid,
- implementere modeller og metoder for reelle planleggingsproblemer og
- starte forskning som fører til internasjonal publisering innenfor fagområdet.

Emnet skal i tillegg gi:
- overordnet kunnskap om forskningsfronten innenfor maritim transport og logistikk optimering, og
- evne hos studenten til å utvikle en kritisk og reflektert holdning til de modellene og metodene som anvendes og utvikle en god forskningsetisk holdning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

IØ8400 Matematisk programmering

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.