course-details-portlet

IØ6404 - Arktisk sikkerhet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset gir innføring i grunnleggende prinsipper og metoder for systematisk forebygging av forskjellige typer ulykker og uønskede hendelser som kan føre til tap i Arktis. Dette inkluderer også en forståelse for særegenheter ved risikobildet i Arktis med hensyn til klimatiske forhold og endringer, avstander, tilgang til infrastruktur med mer.

Emnet gir bakgrunn for og innføring i praktisk bruk av sikkerhetsanalyser i fortid (rapportering av uønskede hendelser, ulykkesgranskning), i nåtid og i fremtid (ulike typer risikovurderinger). Bakgrunn, styrker og svakheter med analysemetodene blir belyst for hensiktsmessig anvendelse. Det legges vekt på at resultatene av analysene skal benyttes som underlag til beslutninger for forbedret sikkerhetsprestasjon inkludert forbedret beredskap.

En teoretisk del av emnet omhandler ulykkesteorier og -modeller samt organisasjonsteoretiske perspektiver på sikkerhet.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter endt kurs skal studentene kunne:
- velge egnede metoder og verktøy for systematisk og effektivt forebyggende sikkerhetsarbeid i en arktisk kontekst
- velge effektive forebyggende tiltak for kontroll på arktiske farekilder og argumentere for valg av disse
- forklare hvorfor ulykker inntreffer med bruk av teoretiske modeller og perspektiver
- forklare prinsippene for erfaringsoverføring og læring fra uønskede hendelser
- beskrive nøkkelkonsepter for beredskapsplanlegging og -ledelse
- forklare hensikten med beredskapsplanlegging, både relatert til forebygging og respons
- forklare risikopåvirkende faktorer og rammebetingelse for sikkerhetsledelse i en arktisk kontekst

Ferdigheter: Etter endt kurs skal studentene kunne:
- identifisere farekilder i en arktisk kontekst
- vurderer risiko for aktiviteter og systemer i Arktis
- anvende metoder for ulykkesgranskning på ulike nivå
- anvende metoder for rapportering av uønskede hendelser og situasjoner
- reflektere kritisk over spesielle arktiske forhold og utfordringer for sikkerhetsledelse
- bruke konsepter presentert i emnet til å reflektere over kvaliteten og relevansen ved beredskap i Arktis

Generell kompetanse: Etter endt kurs skal studentene kunne:
- løse praktiske oppgaver i operativt sikkerhetsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger som er tett knyttet til praksis. Det vektlegges virkelighetsnære, praktiske eksempler og øvinger i undervisningen.

Mer om vurdering

Eksamen gjennomføres som en hjemmeoppgave etter endt undervisning

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, ved IØT (TKSEVU)

Kursmateriell

Kongsvik, T, Albrechtsen, E, Antonsen, S, Herrera, I.A., Hovden, H., Schiefloe, P.M. (2018) Sikkerhet i arbeidslivet. Fagbokforlaget

Øvrig kursmateriell deles ut ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhetsteknikk
  • Arktisk teknologi
  • Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Risikoanalyse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU