course-details-portlet

IØ6400 - Ulykkesgranskning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 A
Oppgave 40/100

Faglig innhold

- Hensikten med ulykkesgranskning.
- Gransking som en del av et systematisk HMS styringssystem.
- Ulykkesteorier og –modeller
- Granskning og læring av hendelser i praksis.
- Gransking på tre nivåer
- Planlegging av granskning og granskningsprosessen: mandat, team og organisering, beredskap og varsling, åstedsgranskning, intervjuer av ofre og vitner, analyse og hva, hvordan og hvorfor det skjedde, funn, anbefalinger og rapportering
- Metoder for innsamling av data
- Metoder for ulykkesanalyse
- Juridiske aspekter ved ulykkesgranskning
- Kriterier for læring av ulykker

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:
- forklare hensikten med ulykkesgranskning
- forklare prinsipper for systematisk granskning av ulykker
- forklare hendelsesforløp med bruk av ulykkesmodeller
- velge riktig type granskningsnivå og –metodikk for ulike typer hendelser

Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:
- benytte et rammeverk for effektiv sikkerhetsledelse og læring for bedre ulykkesforebygging i en organisasjon
- samle inn data om en hendelse
- systematisere og modellere hendelsesforløp
- analysere direkte årsaker og bakenforliggende årsaker til hendelser
- foreslå og argumentere for risikoreduserende tiltak
- analysere resultatet av granskninger

Kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:
- planlegge og lede en uavhengig granskningskommisjon

Læringsformer og aktiviteter

Klasseromsundervisning- og diskusjoner. Gjennomføre ulykkesgranskning på et case.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på forelesninger og godkjenning av semesteroppgave

Mer om vurdering

Karakter settes basert på 40% semesteroppgave og 60% hjemmeeksamen. Semesteroppgave utføres i grupper på og etter samlingen. Hjemmeeksamen utføres i løpet av en arbeidsdag noen uker etter kursslutt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, ved IØT (TKSEVU)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller lignende realkompetanse er anbefalt.

Kursmateriell

Kjellén og Albrechtsen (2017) Prevention of Accidents and Unwanted Occurrences. CRC Press
Annen litteratur gitt ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 60/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU