IØ1000 - Ledelse i praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Ledelse i praksis (LIP) er et praktisk orientert fag som stiller store krav til studentenes evne til å omsette teori og metode i praktisk ledelsesarbeid innen organisasjonene. Faget er et adgangsbegrenset emne og kan tas av studenter som har topplederverv i NTNU sine studentorganisasjoner. LIP skal bidra til utvikling av kompetanse og praktiske ferdigheter knyttet til utøvelse av toppledelsesvervet.
Det utarbeides en individuell ledermålsplan i starten av hvert semester. Planen knyttes tett opp mot teori og hvilke utfordringer studenten som leder kan møte på i semesteret som kommer. LiP studentene vil bruke mye tid på å omsette teori, faglig innhold og diskusjoner til praktisk bruk. Dette skjer ved innlevering av øvinger, fremlegging i plenum av erfaringer fra arbeid som leder og bruk av «treningspartnerprinsippet».

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter endt studie skal studentene ha innsikt i dagens rådende lederteorier og kunne gjøre rede for hvilke teorier og konsepter som egner seg for ulike organisasjoner, situasjoner og medarbeidere. Studentene får god innsikt i hvilke typer ledelse som egner seg for norske forhold og for ikke lønnet frivillig arbeid. Studentene skal også ha forståelse for hvordan SPGR metoden kan brukes for å forstå team og ledelse.
Ferdigheter: Ledelse i Praksis (LIP) legger i stor grad vekt på utvikling av studentene som ledere. Det jobbes iherdig med å omsette teoretisk kunnskap til praktiske aktiviteter. Studentene skal utvikle ferdigheter for å kunne håndtere krevende situasjoner hvor analyse og valg av lederstil er avgjørende for et godt resultat. Et mål er at studentene skal oppleve trygghet i lederrollen samt evne å prøve ut nye måter å lede på. LiP skal føre til at ledere utvikler sitt lederrepertoar.
Generell kompetanse: Studentene vil gjennom LiP øke sin selvinnsikt som leder og vite mer om hvordan egen atferd virker på dem som ledes og hvordan de kan justere sin atferd i forhold til situasjonens krav. Lederkompetansen og teknikkene som læres har overføringsverdi til senere lederverv og utvikler den enkelte som leder.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på individuell veiledning og samtale, forelesning, gruppearbeid, treningspartner, seminar og en obligatorisk avsluttende prosjektoppgave.
I tillegg til pensum skal studenten tilegne seg teori tilpasset egen ledersituasjon samt bruke de praktiske lederverktøy studentens organisasjon bruker. Den praksis studenten har fra egen organisasjonen og den teori hun eller han har tilegnet seg gjennom organisasjonsinterne lederkurs, skal være dokumentert. Faglærer skal godkjenne teori, praksisen og veiledningen som inngår i kurset og ikke er en del av felles samlinger.
Emnet omfatter seminar og annen organisert undervisning på minst 20 timer hvert semester, der det legges vekt på de lederoppgavene studentene har i sitt verv og i de verktøy studentens organisasjon bruker for å løse sine lederoppgaver. I gruppearbeid og seminar skal det legges vekt på læring av ny kunnskap og ferdighet og utveksling av erfaringene de enkelte studentene har skaffet seg i sine verv.

Mer om vurdering

Emnet undervises over to semester. Studentene skal kun melde seg til vurdering/eksamen det semesteret de skal ha avsluttende eksamen/innlevering av prosjekt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Forkunnskapskrav

De som tas opp til emnet, skal allerede være tatt opp til NTNU og ha topplederverv det semestret de tas opp. Følgende studentorganisasjoner er det satt kvoter for: Studentersamfundet i Trondhjem, UKA eller ISFiT, NTNUI. Nivå 1 leder kan ta faget fra følgende studentorganisasjoner: Revolve NTNU, Verdi NTNU, Start NTNU, Velferdstinget, Studenttinget.
Kvalifikasjoner for å kunne ta Ledelse i Praksis:
- De som tas opp til emnet, skal allerede være studenter på NTNU
- Studenter må ha sentrale lederverv i en av studentorganisasjonene tilknyttet NTNU. Med sentrale lederverv menes som regel studenter som befinner seg på nivå 1 eller nivå 2 i aktuell studentorganisasjon.
- Studentene må ha et sentralt lederverv når de tas opp i faget. Vervet skal være ulønnet.
- Vervet skal innebære ansvar for et spesifikt ansvarsområde i studentorganisasjonen og inneholde lederansvar med økonomistyring og oppfølging av medarbeidere.
Det er satt kvoter for antallet studenter pr. studentorganisasjon.

Kursmateriell

Pensum er Sjøvold, E. Teamet, Universitetsforlaget
I tillegg kommer aktuelle artikler som avgjøres ved semesterstart.
Utleverte forelesningsnotater og plansjer er pensum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.