HVUT8067 - Innføring i forskningsmetoder

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i de viktigste elementene i bruk av forskning i kunnskapsbasert praksis og fagutvikling. Emnet skal sette studentene i stand til å bruke forskningsartikler for å svare på spørsmål innenfor eget fagfelt. Kurset omfatter derfor tema som spenner fra grunnleggende vitenskapsteori via søking etter forskningslitteratur til overordnet innføring i ulike forskningsmetoder. Det legges også vekt på å klargjøre forskjeller og likheter mellom fagutvikling gjennomført som evaluering og som forskning. Undervisningen er basert på studentaktive forelesninger samt obligatorisk arbeid både individuelt og i gruppe.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha kunnskap om sentrale forskningsmetoder relevant for eget fagfelt
- kunne vise til særtrekk ved og forskjeller mellom kvalitative og kvantitative metoder
- ha kunnskap om etiske vurderinger i forskning

Ferdigheter:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- gjennomføre litteratursøk samt gjøre rede for søkeprosess og vurdering/valg av kilder
- innhente og vurdere forskningsbasert kunnskap knyttet til eget fagområde
- vurdere forskningsbasert kunnskap i eget fagområde

Generell kompetanse:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- innhente, vurdere og drøfte forskningsbasert kunnskap i eget fagområde

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert. Forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner/ diskusjoner.

Undervisningen gjennomføres på norsk, men pensum og gruppearbeid omfatter forskningslitteratur på engelsk

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsesøster (SPVHS)
Kreftsykepleie (SPVKSPD1)
Sykepleie (Anestesi, Barn, Intensiv og Operasjon) (SPVSYK)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4007 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
27.09.2017

Innlevering
13.10.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
16.01.2018

Innlevering
02.02.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.