HVUT8063 - Sosialrett

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I emnet sosialrett behandles juridiske problemstillinger knyttet til tildeling og utmåling av ytelser og tjenester. Lov om sosiale tjenester i NAV skal være er «siste sikkerhetsnett» for utsatte grupper og for dem som har det aller vanskeligst i det norske samfunnet. Dette er personer som har problemer med å forsørge seg selv ved eget arbeid og som faller utenfor deler av pensjons- og trygdesystemet. Blant annet kan dette gjelde personer med alvorlig psykisk lidelse, rusmiddelavhengige, hjemløse, minstepensjonister, de som har aleneomsorg for barn, flyktninger, innvandrere og papirløse utlendinger.

Det norske lovgrunnlaget suppleres av internasjonale menneskerettigheter, blant annet Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som begge er sentrale i denne sammenheng.

I Lov om sosiale tjenester i NAV oppstår spørsmål om når det offentlige er pliktig til å gi goder i form av økonomiske stønader, naturalytelser og ulike tjenester. Det er derfor viktig å fastlegge det nærmere innhold i rettighetsbestemmelsene. Emnet vil særlig behandle lovens § 17 (opplysning, råd og veiledning) og §§ 18-26 (økonomisk stønad, inkludert vilkår), samt ha fokus på hjelp i en nødssituasjon etter § 18 (stønad til livsopphold) og § 27 (midlertidig botilbud). Juridiske problemstillinger knyttet til kvalifiseringsprogrammet, vil også behandles.

Gruppene «papirløse utlendinger» og innvandrere, reiser blant annet spørsmål om de som ikke har lovlig opphold i Norge eller ikke har opparbeidet seg sosiale rettigheter her, skal ha rett til offentlige stønader. Utlendingers rett etter § 2 og kommunens ansvar etter § 3 vil derfor også gjennomgås.

Emnet sosialrett går videre inn på det sosialpolitiske «landskapet» som lovene virker i; hensynene bak reglene, rettssikkerhetsperspektivet, juridisk og sosialfaglig skjønnsutøvelse, brukermedvirkning, organisatoriske rammebetingelser og saksbehandlingsregler for ansatte i NAV. Det vil bli lagt opp til diskusjoner knyttet til praktisering av lovverket, herunder refleksjon over eventuell egen praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har inngående kunnskap om de hensyn som ligger til grunn for reglene i lov sosiale tjenester i NAV, samt rettspolitiske perspektiver
- har god oversikt over og kan på en selvstendig og nyansert måte formidle juridisk kunnskap om sentrale rettigheter og rammene for skjønnsutøvelse etter lov sosiale tjenester i NAV

Ferdigheter
Studenten
- kan analysere, drøfte og ta standpunkt til innholdet av de viktigste rettigheter etter lov om sosiale tjenester i NAV
- kan identifisere, utrede og løse rettsspørsmål knyttet til innholdet i og forutsetninger for individuelle rettigheter etter lov om sosiale tjenester i NAV

Generell kompetanse
Studenten
- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til gjennomføring av juridisk og faglig forsvarlig saksbehandling i saker etter lov om sosiale tjenester i NAV

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, veiledning av arbeid i grupper og selvstudium. Andre pedagogiske læringsformer vil bli anvendt der dette anses nyttig for studentenes læringsutbytte.

Mer om vurdering

For ny/utsatt eksamen gjelder samme som for ordinær eksamen.
Dato for ny /utsatt eksamen: 21.08.2017

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Emner på masternivå helse og sosial (HSMASTER)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad

Kursmateriell

Bøker

Kjellevold, Alice (2012) Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Med kommentarer. Bergen: Fagbokforlaget. S. 9-101 (92 sider)

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, Gyldendal Juridisk, 5. utg., Oslo 2012, s.29-76, 167-212 og 423-469.

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse(red.): Velferdsrett II, Barnevern- og sosialrett 4.utg., Gyldendal Juridisk, Oslo 2012. s.25-192 og 277-450.

 

Artikler/bokkapitler

Artikler og annet relevant pensum tilpasset emnets innhold gjøres tilgjengelig på itslearning.

 

Totalt antall sider pensum utgjør ca 750 sider

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.