HVUT8033 - Perspektiver på kreftsykepleie og fagutvikling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

• vitenskapsteori
• forskningsetiske retningslinjer
• pedagogikk og ledelse
• kompetanse og fagutvikling
• kvalitetsutvikling
• metoder for veiledning og undervisning av pasient, pårørende og kollegaer
• prioriteringer og regelverk

Læringsutbytte

Kunnskap
• Har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske retninger
• Har inngående kunnskap om metoder benyttet i læring, undervisning og veiledning
• Har kunnskap om ledelsesformer, lederfunksjon, organisering og administrering i sykehus og kommunehelsetjeneste
• Har kunnskap om lovverk og politiske og administrative virkemidler som legger premisser for kreftomsorgen i Norge
• Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
• Kan anvende kunnskap innenfor et selvvalgt tema på bakgrunn av en systematisk kunnskapsoppsummering eller litteraturgjennomgang
• Har kunnskap om lovverk og retningslinjer for forskningsetikk

Ferdigheter
• Anvender kunnskap om læring, undervisning og veiledning i utøvelsen av sykepleie til pasienter og pårørende
• Underviser og veileder studenter og medarbeidere som pasienter med kreft og deres pårørende kommer i kontakt med
• Kan utarbeide en prosjektplan med utgangspunkt i praksisnære problemstillinger
• Kan søke systematisk etter relevant litteratur og kritisk vurdere denne innenfor et selvvalgt tema
• Viser evne til kritisk refleksjon og formidling av praksisnære problemstillinger
• Kan drøfte forskningsetiske spørsmål

Generell kompetanse
• Er bevisst kreftsykepleiers rolle innenfor undervisning og veiledning
• Tar medansvar for å skape et godt faglig miljø – og ser betydningen av tverrfaglig samarbeid
• Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
• Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og med allmennheten
• Kan bidra til nytenkning og fagutvikling i sitt fagfelt
• Er bevisst viktigheten av å handle i samsvar med sitt sykepleiefaglige, etiske og juridiske ansvar

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger og lagt til rette PBL-arbeid/gruppearbeid på de ulike tema. Mellom samlingene forventes det at studentene arbeider individuelt - eventuelt i grupper med litteraturstudier og skriftlige oppgaver. Undervisningsmaterialet vil så langt som mulig bli lagt ut på læringsverktøyet Blackboard i etterkant av undervisningen.

Prosjektbeskrivelse (oppgave 3). - som er et forarbeid til fordypningsoppgaven i 4.semester. Seminar om undervisningsfunksjon- en gruppeoppgave med tilbakemelding fra lærer og medstudenter (oppgave 4). Oppgaveseminar i forhold til fordypningsoppgaven (oppgave 5). De ulike oppgavene er beskrevet i eget arbeidshefte og på Its learning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse i studieplanen

Mer om vurdering

Fordypningsoppgave med innlevering på slutten på 4 semester. Det er laget egne retningslinjer for denne oppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kreftsykepleie (SPVKSPD1)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til
Studieprogrammet og bestått eksamen i emne HMPH4007, HVUT8031,HVUT8032,HVUT804P og HVUT805P.

Kursmateriell

Kursmatriell vil bli lagt ut på Blackboard ved studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Innlevering
20.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.