HVUT8031 - Kreftsykepleie - medisinsk behandling - rehabilitering og palliasjon

Om emnet

Faglig innhold

Del A: Kreftsykepleie- tenkning og psykososiale emner:
• sykepleiefunksjonen: terapeutiske, administrative, pedagogiske og fagutviklende
• etiske problemstillinger knyttet til kreft
• omsorgstenkning som relasjon - moral og praktisk handling
• kommunikasjon og samhandling – relasjonskunnskap og flerkulturelt perspektiv
• kreftsykepleierollen
• krise- stress og mestringsteori
• tap-sorg og eksistensielle spørsmål

Del B: Pasienter med kreft:
• å få diagnosen kreft – ulike faser av sykdommen -opplevelsesdimensjonen
• aldersperspektivet og roller i livet

Del C: Kreftsykdommer og behandlingsformer:
• onkologi og tumorbiologi
• de ulike kreftformer med årsak, diagnostikk og utredning
• barns- og ungdoms spesielle behov
• akutte situasjoner
• kirurgisk behandling av kreft
• kjemoterapi: celle- og tumorbiologi, farmakologi og administrering av cytostatika
• strålebehandling: strålefysikk, biologi og strålevirkning
• hormonbehandling
• palliasjon
• sykepleie ved ulike behandlingsformer
• kreftsykepleiers rolle i forebyggingsarbeid

Del D: Følger av sykdom og behandling – rehabilitering:
• seksualitet og kroppsoppfatning
• supplerende og alternativ behandling
• nedsatt immunforsvar – mikrobiologi og hygiene
• mentale endringer – utmatting/ fatigue
• ernæring og ernæringsfysiologi
• livskvalitet og rehabilitering

Del E: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt:
• smerte- og symptomlindring – symptomlindring ved nært forestående død
• å dø i institusjon og hjemme

Del F: Tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid
• tverrfaglighet – flerfaglighet – nettverk rundt pasient og pårørende
• pårørendes opplevelser, behov og rettigheter gjennom hele sykdomsforløpet
• barn og ungdom som pårørende

Læringsutbytte

Kunnskap
• Har inngående kunnskap om kreftsykepleiers ansvars- og funksjonsområde, og hvordan det danner grunnlag for utvikling av praksis som fag og yrkesutøvelse
• Har inngående kunnskap om og forståelse for opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter og pårørende knyttet til det å få, leve med og bli behandlet for, og eventuelt dø av kreft ut fra et alders- og rolleperspektiv
• Har bred kunnskap om flerkulturelle perspektiv
• Har inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med mennesker som er alvorlig syke, døende og deres pårørende - og deres behov i ulike faser av sykdommen
• Har inngående kunnskap om og redskap til å analysere egne reaksjoner i møte med mennesker i sorg og krise
• Har inngående kunnskap om ulike kreftsykdommer, behandlingsformer, palliasjon, rehabilitering, forebygging og behandling av bivirkninger som behandling og sykdom forårsaker
• Har inngående kunnskap om etiske problemstillinger relatert til pasientmålgruppe
• Har inngående kunnskap om tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid

Ferdigheter
• Analyserer og vurderer faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets teori- og verdigrunnlag og arbeider selvstendig med praktisk og teoretisk problem-løsning med utgangspunkt i kunnskapen fra emneinnhold i del A, B, C, D, E og F
• Analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak

Generell kompetanse
• Ser sammenhengen mellom helse- miljø og sykdom og tar konsekvensen av dette i sin yrkesutøvelse
• Er bevisst viktigheten av å handle i samsvar med sitt sykepleiefaglige og etiske ansvar
• Kan samarbeide med andre yrkesgrupper for å gi best mulig behandling
• Tar medansvar for et trygt miljø for pasient, pårørende og medarbeidere - og bidrar til verdighet ved avslutning på livet

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger og lagt til rette PBL-arbeid/gruppearbeid på ulike tema. Mellom samlingene forventes det at studentene arbeider individuelt - eventuelt i grupper med litteraturstudier og skriftlige arbeid. Undervisningsmaterialet vil så langt som mulig bli lagt ut på elektronisk læringsplattform i etterkant av undervisningen.
I løpet av 1. eller 2.semester skal den enkelte gjennomføre en uke hospiteringspraksis i kommunehelsetjenesten/kreftomsorg utenfor sykehus for å få et innblikk i kreftsykepleierens rolle. Den enkelte student gjør selv avtale om praksissted og tidspunkt. Hospiteringspraksis skal godkjennes av fagansvarlige ved studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse i studieplanen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kreftsykepleie (SPVKSPD1)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet.
Emnet har studierettskrav, det vil si at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Videreutdanning i kreftsykepleie i Trondheim.

Kursmateriell

Kursmateriell blir lagt ut på Blackboard ved studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.