HVER301P - Praksis 3 - Fordypningspraksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport
Praksis
Rapport
Rapport

Faglig innhold

Studenten skal gjennom praksisstudiet tilegne seg praksiskunnskap relatert til følgende mål for praksisstudiene i 3.klasse:
- Studenten skal beherske relevant faglig verktøy, herunder kunnskap om organisering av tjenestetilbud og rammebetingelser
- Studenten skal kunne tilegne seg kunnskap om sentrale arbeidsmetoder og behandlingsformer
- Studenten skal ha innsikt i problemstillinger knyttet til faglig og etisk kvalitetssikring
- Anvende faglig kunnskap om ulike funksjonshemninger
- Anvende faglig kunnskap om samhandling, kommunikasjon og arbeidsmiljø
- Studenten skal reflektere over egen faglig utøvelse relatert til utvikling av den profesjonelle kompetansen som vernepleier.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- kan beskrive sin praksisvirksomhet på måter som demonstrerer en helhetlig forståelse av egen faglige rolle og praksisplassens utfordringer og samfunnsmessige oppgaver
- kan beskrive hvordan rammebetingelser på organisasjons- og samfunnsnivå påvirker brukernes og ansattes hverdag
- kan gi en framstilling av og drøfte sentrale arbeidsmetoder og behandlingsformer relevante for vernepleiere
- kan gjøre rede for og drøfte problemstillinger knyttet til faglig og etisk kvalitetssikring
- kan beskrive og drøfte hvilken betydning kommunikasjon, samarbeid og samhandling på individ-, profesjons-, og organisasjonsnivå har i vernepleiefaglig og tverrfaglig arbeid

Ferdigheter:
- analysere konkrete problemstillinger og samarbeide om faglig relevante tiltak
- bidra til faglig refleksjon med andre yrkesutøvere
- kan nyttiggjøre seg faglig veiledning og refleksjon over egen praksis og egne holdninger
- utøve omsorg og miljøarbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte
- bruke veiledning som metode i samhandling med brukere og kollegaer

Generell kompetanse:
- anvende teoretisk kunnskap og metodisk innsikt i arbeid med konkrete problemstillinger i praksis
- bevissthet på praksiskunnskap
- fungere som brukerorientert og faglig reflektert yrkesutøver i samarbeid med mennesker med funksjonsvansker
- ha bevissthet om egen forforståelse i møtet med brukere og andre profesjoner
- forstå sin rolle og utøve sin profesjonelle kompetanse i lys av sosialpolitiske verdier og målsettinger

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:
- Obligatorisk tilstedeværelse
- Aktiv deltakelse i praksisstedets virksomhet
- Veiledning fra ansatte på praksisstedet
- Veiledning fra veileder og refleksjonsarbeid i avsatt veiledningstid
- Skrivearbeid som del av praksis og studier

Mer om vurdering

Mer informasjon om gjennomføringen fremgår av praksisheftet.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt påfølgende høstsemester. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Alle emner i 1. og 2. studieår må være bestått. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GVEP32 18.0 01.08.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.