HVER3006 - Fordypning utviklingshemning, kognitiv svikt og Vernepleieren som rettsanvender

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer F

Faglig innhold

Første del av emnet omhandler fordypning; utviklingshemning og kognitiv svikt. I følge Rammeplan for vernepleierutdanning (2005) skal mennesker med utviklingshemning være en sentral målgruppe for vernepleiefaglig arbeid. I emnet vektlegges med utgangspunkt i dette en bred og fordypet tilnærming til utviklingshemning og kognitiv svikt. Herunder kunnskap om: utviklingshemning og kognitiv svikt, levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv. Utviklingshemning og kognitiv svikt, spesielle utfordringer i et livsløpsperspektiv og sårbarhet og sårbarhetsfaktorer i et relasjonelt perspektiv. Utviklingshemning og kognitiv svikt- helsefremmende og forebyggende arbeid og utviklingshemning og kognitiv svikt- psykiatri og alderspsykiatri

Andre del av emnet omhandler vernepleieren som rettsanvender. Her behandles juridiske problemstillinger som vernepleieren møter i sin yrkesutøvelse. Forholdet mellom faglig og juridisk skjønn blir særlig sentralt, og det vil bli tatt utgangspunkt i helsetilsynets rapporter, domsavgjørelser og saker som har hatt med medieomtale, for å synliggjøre og problematisere de utfordringer som er gjeldende på helse- og omsorgsrettens område knyttet til rettsanvendelsen.
Utgangspunktet for all tjenesteyting er knyttet til kravet til faglig forsvarlighet, og dette kravet på alle nivå i kommunens helse- og omsorgstjeneste, vil særlig bli behandlet i dette emnet. Rettssikkerhet, som pasientenes og brukernes selvbestemmelsesrett, forholdet til pårørende og eksterne samarbeidspartnere er sentralt i emnet. Vurdering av samtykkekompetanse må ses i sammenheng med pasienten og brukerens rettssikkerhet, og regler om bruk av tvang og makt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har bred kunnskap om utviklingshemning og kognitiv svikt i et livsløpsperspektiv, herunder også spesielle utfordringer
- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid spesielt rettet mot personer med utviklingshemning og kognitiv svikt
- har kunnskap om sårbarhet og sårbarhetsfaktorer i et relasjonelt perspektiv; individ og omgivelser
- anvender kunnskap innen fagområdet helserett, og kan gjøre kritiske vurderinger knyttet til faglig og juridisk skjønn
- har kunnskap om selvbestemmelse og kan identifisere problemstillinger knyttet til samtykke og samtykkekompetansevurdering

Ferdigheter
Studenten
- har ferdigheter i å kartlegge og vurdere faktorer som hemmer eller forsterker sårbarhet hos personer med utviklingshemning og kognitiv svikt
- identifiserer sentrale faglige og juridiske problemstillinger , og foretar faglige resonnement i forhold til tjenesteutøvelse i møte med pasienter og brukere

Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i historikk og nasjonal/internasjonal fagutvikling relatert til levekår og livskvalitet for personer med utviklingshemning og kognitiv svikt
- har innsikt i faktorer som har betydning for livskvalitet, deltakelse og selvstendighet for personer med utviklingshemning og kognitiv svikt
- kommuniserer faglige problemstillinger knyttet til helse- og omsorgsrettslige spørsmål, og ser disse i lys av forsvarlighetskravet som er knyttet til yrkesutøvelsen

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteten vil bestå av forelesinger, diskusjoner og oppgaveløsning i timene. Studentene må påregne selvstudier for å tilegne seg pensum. Det legges videre opp til at studentene arbeider med arbeidskravet parallelt i ukene undervisningen pågår. Studentene tar selv kontakt med emneansvarlig for veiledning.

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i alle emner første og andre studieår bachelor i vernepleie. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 F 07.12.2017 09:00 D111, bygg 7 , D137, bygg 12 , D114, bygg 10 , D115, bygg 10 , D116, bygg 9 , D150, bygg 6 , D151, bygg 6 , D152, bygg 6 , Datasal 10345, bygg 10 , D110, bygg 7 , D7, bygg 2 , D112, bygg 7
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 F 24.04.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.