course-details-portlet

HVER3006 - Fordypning utviklingshemning, kognitiv svikt og vernepleieren som rettsanvender

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Første del av emnet omhandler fordypning; utviklingshemning og kognitiv svikt. Emnet vektlegges med utgangspunkt i en bred og fordypet tilnærming til utviklingshemning og kognitiv svikt. Herunder kunnskap om: utviklingshemning og kognitiv svikt, levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv. Utviklingshemning og kognitiv svikt, spesielle utfordringer i et livsløpsperspektiv og sårbarhet og sårbarhetsfaktorer i et relasjonelt perspektiv. Utviklingshemning og kognitiv svikt- helsefremmende og forebyggende arbeid og utviklingshemning og kognitiv svikt- psykiatri og alderspsykiatri.

Andre del av emnet omhandler vernepleieren som rettsanvender. Her behandles juridiske problemstillinger som vernepleieren møter i sin yrkesutøvelse. Forholdet mellom faglig og juridisk skjønn blir særlig sentralt, og det vil bli tatt utgangspunkt i helsetilsynets rapporter, domsavgjørelser og saker som har hatt med medieomtale, for å synliggjøre og problematisere de utfordringer som er gjeldende på helse- og omsorgsrettens område knyttet til rettsanvendelsen. Utgangspunktet for all tjenesteyting er knyttet til kravet til faglig forsvarlighet, og dette kravet på alle nivå i kommunens helse- og omsorgstjeneste, vil særlig bli behandlet i dette emnet. Rettssikkerhet, som pasientenes og brukernes selvbestemmelsesrett, forholdet til pårørende og eksterne samarbeidspartnere er sentralt i emnet. Vurdering av samtykkekompetanse må ses i sammenheng med pasienten og brukerens rettssikkerhet, og regler om bruk av tvang og makt.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Bred kunnskap om utviklingshemning og kognitiv svikt i et livsløpsperspektiv, herunder også spesielle utfordringer
 • Kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid spesielt rettet mot personer med utviklingshemning og kognitiv svikt
 • Kunnskap om sårbarhet og sårbarhetsfaktorer i et relasjonelt perspektiv; individ og omgivelser

Ferdigheter

 • Kan anvende kunnskap innen fagområdet helserett, og gjøre kritiske vurderinger knyttet til faglig og juridisk skjønn
 • Kunnskap om selvbestemmelse og kan identifisere problemstillinger knyttet til samtykke og samtykkekompetansevurdering
 • Kan kartlegge og vurdere faktorer som hemmer eller forsterker sårbarhet hos personer med utviklingshemning og kognitiv svikt
 • Kan identifisere sentrale faglige og juridiske problemstillinger, og foretar faglige resonnement i forhold til tjenesteutøvelse i møte med pasienter og brukere

Generell kompetanse

 • Innsikt i historikk og nasjonal/internasjonal fagutvikling relatert til levekår og livskvalitet for personer med utviklingshemning og kognitiv svikt Innsikt i faktorer som har betydning for livskvalitet, deltakelse og selvstendighet for personer med utviklingshemning og kognitiv svikt
 • Kan kommunisere faglige problemstillinger knyttet til helse- og omsorgsrettslige spørsmål, og se disse i lys av forsvarlighetskravet i yrkesutøvelsen

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteten vil bestå av forelesinger, diskusjoner og oppgaveløsning i timene. Studentene må påregne selvstudier for å tilegne seg pensum.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått alle emnene fra første og andre studieår bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim: HVER1006, HVER1007, HVER1004, HVER1005, HVER103P, HVER2003, HVER2006, HVER2007, HVER2008, HVER2009 og HVER201P. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VET2003 3.0 HØST 2020
VET2302 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.12.2022

Innlevering
01.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
21.04.2023

Innlevering
21.04.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU