HVER3005 - Organisasjon, ledelse og samhandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

¿ Struktur og dynamikk i organisasjoner
- Ledelse, entreprenørskap og styring av organisasjoner
- Forholdet mellom brukeren og profesjons- og bakkebyråkratiet
- Teorier om arbeidsengasjement, arbeidsmiljø og helse
- Innovasjon, samarbeid og samhandling
- Profesjonsteori og profesjonsidentitet
- Gruppeteori og gruppedynamikk

Læringsutbytte

Kunnskaper
- har kunnskap om hvordan ulike organisasjoner fungerer på sentrale områder
- har kunnskap om sentrale teorier om ledelse og arbeidsmiljø
- har kunnskap om teorier om etablering, utvikling og nyskaping i organisasjoner
- har kunnskap om samhandling, kommunikasjon og interaksjon i organisasjoner og mellom profesjoner,
- har kunnskap om grupper, gruppeprosesser og teamutvikling
- har kunnskap om veiledning, fasilitering og relasjonsarbeid

Ferdigheter
- analysere en organisasjon og forstå hvordan ulike elementer fungerer sammen
- kartlegge og vurdere faktorer som hindrer og/eller fremmer et godt arbeidsmiljø på en arbeidsplass
- vurdere ledelsesformer og styring av økonomi og kvalitet
- delta og utvikle gruppeprosesser og reflektere over samarbeid
- kunne håndtere utfordrende samarbeidsrelasjoner

¿ kunne veilede og fasilitere
- forholde seg til et oppdrag og gjøre et utviklingsarbeid som yrkesfeltet har behov for
- evne til å delta i tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) med sikte på innovativ problemløsning

Generell kompetanse
- kan anvende ulike tilnærmingsmåter til beskrivelse og analyse av organisasjoner
- kan anvende ulike tilnærmingsmåter til beskrivelse og analyse av utviklings- og endringsprosesser, nyskaping og entreprenørskap
- vise forståelse for hvordan en organisasjon fungerer i praksis
- kan samhandle og samarbeide med ledelse, brukere og andre innen ulike organisasjoner
- forstå betydningen av mangfoldet av yrkesroller og profesjonsidentiteter innen helse- og omsorgssektoren og muligheter og begrensninger knyttet til egen og andre profesjoners kompetanse
- forstå muligheter og begrensninger i konfliktfylte samarbeidsrelasjoner
- kan innhente og presentere data i tråd med vitenskapelige kriterier

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid, selvstudier, forelesninger og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosessrapport
  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

Om arbeidskrav:

Studentene skal gjennom samarbeid i grupper:
A. Utarbeide et “produkt” på basis av det gjennomførte utviklingsprosjektet. Produktet presenteres i plenum som forelesning/video/tiltaksplan, casesamling eller liknende.
B. Utarbeide en prosessrapport.

Begge arbeidskravene gjøres i gruppe.
Begge arbeidskrav må være vurdert som godkjent for å få adgang til eksamen.


Ved manglende deltakelse i gruppe vil konsekvensen være individuelle arbeidskrav. Fravær ut over 20% - medfører nye arbeidskrav som skal være godkjent for å kunne gå opp til utsatt eksamen

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 1. studieår og emne HVER2003, HVER2006 og HVER2007. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet
 

 

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 20.10.2017 09:00 T2-BG202 , T2-BG210 , T2-BG211 , T2-BG212 , T2-BG213 , T2-BG215 , H3 Rom 516 (519) , H3 Datalab 524 (Fraggle) , H3 Rom 511 , H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 10.01.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.