HVER2007 - Pedagogikk, psykologi og vernepleierfaglig metodisk arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Muntlig eksamen 50/100 30 minutter EGNE NOTAT

Faglig innhold

* Sosialpedagogiske og spesial pedagogiske tilnærmingsmåter, spesielt knyttet til kognitive lærevansker
* Motivasjonsteorier med fokus på ressurser
* Tilrettelegging
* Miljøarbeid og vernepleierfaglig metodisk arbeid
* Vernepleierens helhetlige arbeidsmodell (VAM)
* Forskning og utviklingsarbeid innen emnet

Læringsutbytte

Kunnskaper
* Bred kunnskap om motivasjonsteorier,
* Kunnskap om sosialpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidsmåter
* Kunnskap om Vernepleierens arbeidsmodell
* Kunnskap om ulike metodiske tilnærminger i vernepleierfaglig arbeid
* Kjennskap til forsknings og utviklingsarbeid innen emneområdet
* Kjennskap til aktuelt lovverk innenfor emneområdet

-Ferdigheter
-Ferdigheter i tilrettelegging for utvikling og læring
-Anvender ulike kartleggingsmetoder og registrerings teknikker.
-Ferdigheter i systematisk vernepleierfaglig arbeid
-Ferdigheter i å presentere vernepleierfaglig arbeid for andre. ---Deltar i kritisk refleksjon.
-Anvender faglig og etisk refleksjon
-Anvender en relasjonell forståelsesmodell av funksjonshemming.

Generell kompetanse
* Planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med brukers/pasientens rett til selvbestemmelse og deltakelse
* Viser evne og forståelse av rollen som kyndig medspiller
* Har kompetanse i tverrfaglig samarbeid
* Har faglig innsikt og anvender etisk refleksjonskompetanse i vernepleierfaglig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, forelesninger, veiledning og studentseminar

Obligatoriske aktiviteter

  • Fremlegg
  • Logg for tilstedeværelse i obligatorisk undervisning
  • Logg for tilstedeværelse i gruppearbeid

Mer om vurdering

Studentene jobber med caseoppgave gjennom emnet. I løpet av emneperioden leveres to logger som viser tilstedeværelse i gruppearbeidet og i obligatorisk undervisning. Studentene må delta på minst fire av fem fremlegg for å kunne gå opp til eksamen.

Den skriftlige gruppeoppgaven må ha fått bestått karakter for å kunne framstille seg til muntlig. Muntlig eksamen må få bestått karakter for at eksamen som helhet kan godkjennes.

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Bestått alle emner på første året bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim.
Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 EGNE NOTAT
Høst ORD Oppgave 50/100
Vår UTS Muntlig eksamen 50/100 EGNE NOTAT
Vår UTS Oppgave 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.