HVER102P - Praksis 1 - Hverdagsliv og samhandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 Bestått/Ikke bestått

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport Fullført/Ikke fullført
Rapport Fullført/Ikke fullført
Rapport Fullført/Ikke fullført
Rapport Fullført/Ikke fullført
Rapport Fullført/Ikke fullført

Faglig innhold

Taushetsplikt som helsepersonell
Yrkesetiske retningslinjer
Hverdagsliv
Ulike arenaer for profesjonsutøvelse
Ulike kommunikasjonsformer, forutsetninger for kommunikasjon og samhandling
Selvbestemmelse
Vernepleierens arbeidsfelt og yrkesutøvelse
Delta aktivt i veiledning og refleksjon over egen rolle
Ivaretakelse av god helse
Kartlegge bruker/pasients interesser og aktiviteter
Kjennskap til aktuelle offentlige tjenester

Læringsutbytte

Studenter som har gjennomført og bestått emnet har følgende:

Kunnskap:
Kunnskap om vernepleierens fagfelt
Kunnskap om hverdagslivets utfordringer
Kunnskap om kommunikasjon og samhandling i yrkesutøvelsen
Kunnskap om valg og tilrettelegging av ulike aktiviteter

Ferdigheter:
Reflekterer over etiske utfordringer knyttet til egen faglig utøvelse
Anvender ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
Tilrettelegger for god helse for bruker
Behersker planlegging, kartlegging og gjennomføring av en aktivitet i samarbeid med bruker
Kartlegger og observerer helsetilstand

Fra ferdighetstrening har studenten følgende ferdigheter:
Anvender ferdigheter i grunnleggende pleieprosedyrer
Anvender kunnskaper om hygieniske prinsipper
Er kjent med bruk av ernæringssonde og PEG-kateter

Generell kompetanse:
Studenten har innsikt i hverdagslivets ulike arenaer for den enkelte pasient/bruker
Utvikler yrkesspesifikke ferdigheter som vernepleier

Læringsformer og aktiviteter

Praksis, oppgaveskriving, undervisning i for- og etterkant av praksisperioden.

Mer om vurdering

Praksiseksamen over 14 uker, som innbefatter godkjente arbeidskrav; tilstedeværelse, gjennomførte praksismål og oppgaver samt godkjent skikkethetsvurdering.

Praksis er normert til 30 timer i uken, med en studiedag. Studiedag avtales med veileder på praksisplassen. I praksis følges ordinær arbeidstid ved praksisstedet.

Det vises til praksisheftet for mer detaljer.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt påfølgende høstsemester. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 100/100

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.