HVER1003 - Vernepleierfaget - Individ og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

3 temaer
1. Intro til vernepleieryrket og rammer for yrkesutøvelsen
2. Pedagogikk og psykologi
3. Kommunikasjon og samhandling

Intro til vernepleieryrket og rammer for yrkesutøvelsen:
Om vernepleieryrket og arbeidsfeltet
Profesjonell kompetanse
Etisk grunnlagsforståelse og vitenskapsforståelse
Yrkesrolle i samfunnsfaglig perspektiv
Ulike forståelser av funksjonshemming, årsaker til og konsekvenser av ulike funksjonshemminger
Utviklingshemming, årsaker og konsekvenser

Pedagogikk og psykologi:
Utviklingspsykologiske teorier
Læringsteorier og pedagogiske konsekvenser
Pedagogiske vurdering relevant for vernepleierfaglig praksis
Kognitiv og sosial utvikling
sårbarhetsfaktorer
Skolen og skolens rolle i samfunnet

Kommunikasjon og samhandling
Samhandling og relasjonsarbeid i hverdagslivet
Kommunikasjon med personer med spesielle behov
Sosialt nettverk, teori og praksis
Nettverksmetodisk arbeid

Læringsutbytte

Studenter som har gjennomført og bestått emnet har:
Kunnskap om vernepleierfaget og profesjonens utvikling
Kjennskap til relevante lovverk og forvaltning
Kjennskap til ulike etiske teorier
Kunnskap om utviklingspsykologi
Kunnskap om kommunikasjon og relasjoner
Kunnskap om ulike forståelse av funksjonshemming og konsekvenser av disse
Kunnskap om ulike funksjonshemminger, med spesiell vekt på utviklingshemming
Kunnskap om ulike læringsteorier og om tilrettelegging i gitt kontekst
Kunnskap om skolen som samfunnsinstitusjon; om didaktisk tenkning, oppdragelse og sosialisering på arenaer som hjem, barnehage, skole og fritid
Kunnskap om oppgaveskriving i høgere utdanning
Kjennskap til vitenskapsteori
Kunnskap om den vernepleierfaglige arbeidsmodellen

Studenter som har gjennomført og bestått emnet har følgende ferdigheter:
Anvender kunnskap for å utvikle profesjonell kompetanse som vernepleier
Anvender kunnskap om den vernepleierfaglige arbeidsmodellen
Reflekterer over etiske dilemma
Reflekterer over egen kommunikasjonsferdighet
Anvender kunnskap om oppgaveskriving i høgere utdanning

Generell kompetanse:
Finner og vurderer fagstoff og formidler dette slik at det belyser en problemstilling
Reflekterer over ulike menneskesyn og konsekvenser av disse
Har erfaring med å gi og få bistand i enkle daglige gjøremål, ADL-trening
Har innsikt i hverdagslivets betydnig for god livskvalitet

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, veiledning, forelesninger, oppgaveløsning, ferdighetstrening, fremlegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav: ferdighetstrening
  • Arbeidskrav: Skriftlig innlevering
  • Arbeidskrav: seminar/samlingsdeltakelse

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Det er anledning til å stille oppklarende spørsmål i tre timer etter at oppgaven er publisert, etter dette er det ingen mulighet for å stille spørsmål.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum publiserers i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
12.12.2017

Innlevering
15.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
11.06.2018

Innlevering
14.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.