course-details-portlet

HSYK304P - Praksisstudier i utlandet, valgemne

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Internasjonalt folkehelsearbeid - Helsedeterminanter og helseindikatorer: fundamentale forutsetninger for helse - Globale sykdomspanorama - Helse, sykdom og behandling i et kulturelt perspektiv - Kultursensitivitet og kulturell kompetanse - Sykepleierrolle i et globalt perspektiv

Læringsutbytte

Etter gjennomførte praksisstudier forventes det at studenten:

Kunnskaper

- Har kunnskap om kultursensitiv sykepleie

- Har kunnskap om globalt folkehelsearbeid

- Har kunnskap om helsesystem og sykdomspanorama

- Forstår betydningen av internasjonalt samarbeid i forskning og fagutvikling

Ferdigheter

- Kan utøve sykepleie i et flerkulturelt og tverrfaglig perspektiv

- Mestrer kommunikasjon i en ny kulturell kontekst

- Viser kultursensitivitet i utøvelsen av sykepleie

-Innovativ og løsningsorientert i et nytt kulturelt fagmiljø

Generell kompetanse

- Reflekterer over egen fagutøvelse og etiske problemstillinger

- Er selvstendig og tilpasser seg nye situasjoner i praksisfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende og andre faggrupper, veiledning fra sykepleier eller annet helsepersonell, studieoppgave samt egne studier av relevant fag- og forskningslitteratur. Studentene skal utarbeide gruppekontrakt for sin gruppepraksis. Veiledning med lærer fra utdanningen gjennomføres med videokonferanse. Individuelle læringslogg utformes og utarbeidelse av plan for forventet læringsutbytte. Utarbeidelse av skriftlig selvvurdering i løpet av praksisperioden.Selvvurderingen inngår som et av flere obligatoriske arbeidskrav. Deltagelse i refleksjonsgrupper, se læringsplattformen for nærmere informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte
  • Tverrsam
  • Arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Individuell vurdering. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20% kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. TVERRSAM, som er nærværspliktig timeplanfestet undervisning må være Godkjent for at studenten skal kunne få P5 vurdert til Bestått. Nærmere beskrivelse av obligatoriske aktiviteter finnes på læringsplattformen. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp. Alle emner fra 1. og 2. studieår, samt HSYK3001 Global Helse og første praksisperiode i 3.studieår må være fullført og bestått.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU