HSYK101P - Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Grunnleggende behov til pasienter i institusjon i kommunehelsetjenesten
Kliniske vurderings og beslutningsprosesser
Kommunikasjon og samhandling
Helsefremmende og forebyggende sykepleie til pasienter i sykehjem
Yrkesetisk kompetanse
Lover og forskrifter
Pasientsikkerhet
Basale smittevernrutiner
Informasjon, veiledning og undervisning
Tverrfaglig samhandling
Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Har kunnskap om pasient/brukers grunnleggende behov og normale aldring
Kliniske vurderingsprosesser i utøvelse av sykepleie til pasienter i sykehjem
Har kjennskap til lover og forskrifter som regulerer kommunehelsetjenesten

Ferdigheter
Ivaretar pasientens behov for sykepleie
Deltar i anvendelsen av sykepleieprosessen i utøvelsen av sykepleie
Deltar i dokumentasjon av sykepleie
Kan gi faglige begrunnelser for sykepleietiltak
Kommuniserer og samhandler med pasienter, pårørende og medarbeidere
Forebygger ytterligere funksjonssvikt hos pasienter
Anvender basale smittevernrutiner i utøvelsen av sykepleie
Utøver sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier, gjeldende lover og krav til pasientsikkerhet
Deltar i administrasjon av sykepleie til en gruppe pasienter

Generell kompetanse
Reflekterer over egen fagutøvelse og etiske problemstillinger under veiledning
Tar ansvar for egen læring og studiesituasjon

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier i sykehjem i samarbeid med pasienter og pårørende og andre faggrupper, veiledning av sykepleier fra praksisstedet og gruppeveiledning med praksislærer
- Obligatorisk tilstedeværelse på praksisstedet skal ha et gjennomsnitt på 30 timer per uke
- Deltagelse i refleksjonsgrupper etter avtale med praksislærer
- Bruk av læringslogg
- Utarbeidelse av plan for oppnåelse av forventet læringsutbytte praksisavtalen
- utarbeidelse av skriftlig selvevaluering til midt- og sluttvurdering

Mer om vurdering

Individuell vurdering.

Individuell skriftlig oppgave og individuell karteleggingsoppgave med presentasjon i veiledningsgruppa skal være godkjent før endelig vedtak for bestått praksisstudieemne fattes. For øvrig vises det til generell studieplan og Retningslinjer for gjennomføring av praksisstudier.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt påfølgende vårsemester. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.

Kursmateriell

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Praksis 100/100
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.